ชีวิตดีสังคมดี

สรุป 'เงื่อนไข Easy E-Receipt'  ลดหย่อนภาษี สินค้าประเภทไหนได้ ไม่ได้บ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สรุป 'เงื่อนไข Easy E-Receipt' แบบเข้าใจง่าย ลดหน่อยภาษีซื้อสินค้าประเภทไหนได้ไม่ได้บ้าง ต้องใช้ใบกำกับภาษีแบบไหนจึงจะลดหย่อนได้สูงสุด 50,000 บาท

หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติเห็นชอบมาตรการ Easy E-Receipt  ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีให้ใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี และการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

Easy E-Receipt  คืออะไร

มาตรการ Easy E-Receipt คือ มาตรการ e-Refund เดิม ซึ่งเป็นโครงการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Re

"เงื่อนไข Easy E-Receipt" 

 • ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 • ซื้อสินค้าหรือการรับบริการในประเทศไทย กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวน 50,000 บาท 
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 2567

 

 

สินค้าที่ไม่สามารถใช้ได้ใน "เงื่อนไข Easy E-Receipt" t  ดังนี้

 • ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่าซื้อบุหรี่
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าบริการสำหรับบริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 67 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 ก.พ. 67 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 67 ก็ตาม
 •  ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

 

 

"เงื่อนไข Easy E-Receipt"  สำหรับสินค้า 3 รายการที่ไม่ต้องอยู่ในระบบภาษี คือ

 • ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
 • ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ