ชีวิตดีสังคมดี

'ราชกิจจานุเบกษา' ประกาศเวนคืนที่ดิน 5 เขต 17 แขวงฝั่งธนบุรี ตรวจสอบที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ราชกิจจานุเบกษา' ประกาศเวนคืนที่ดิน 5 เขต 17 แขวงฝั่งธนบุรี ก่อสร้างถนนเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก เข้าสำรวจพื้นที่ภายใน 120 วัน เช็กรายละเอียดที่นี่

"ราชกิจจานุเบกษา" กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ แขวงบางด้วน แขวงบางหว้า แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ แขวงบางขุนเทียน  แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง แขวงท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน แขวงบางมด แขวงทุ่งครู เขตทุ่งครุ และแขวงบางปะกอก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566

 

โดย "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศว่า สมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางด้วน แขวงบางหว้า แขวงบางจาก แขวงคูหาสรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ  แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง  แขวงท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  แขวงบางมด  แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุแขวงบางปะกอก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

 

เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนสุขสวัสดิ์ และสายเชื่อม

ระหว่างสายเชื่อมดังกล่าวกับถนนกาญจนาภิเษก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562

และมาตรา 18/1  แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ทางหลวง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549

 

 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางด้วน แขวงบางหว้า แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง

 

แขวงท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน แขวงบางมด แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ และแขวงบางปะกอก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 "

 

 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

มาตรา 3 ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้าง และขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนสุขสวัสดิ์ และสายเชื่อมระหว่างสายเชื่อมดังกล่าวกับถนนกาญจนาภิเษก

 

มาตรา  4 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนด 5 ปี

 

มาตรา 5 เขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่

 

1.แขวงบางด้วน แขวงบางหว้า แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 

 

2.แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง 

 

3.แขวงท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

 

4.แขวงบางมด แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

 

5.แขวงบางปะกอก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

 

กรุงเทพมหานคร มีส่วนแคบที่สุดหนึ่งร้อยเมตร และส่วนกว้างที่สุด 1,500 ทั้งนี้ 

 

 

มาตรา 6 ให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายใน 120 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

 

มาตรา 7 ให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืน

 

มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

 

 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนสุขสวัสดิ์ และสายเชื่อมระหว่างสายเชื่อมดังกล่าวกับถนนกาญจนาภิเษก 

 

เวนคืนมีดินฝั่งธนบุรี

เวนคืนมีดินฝั่งธนบุรี

เวนคืนมีดินฝั่งธนบุรี

เวนคืนมีดินฝั่งธนบุรี

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ