ชีวิตดีสังคมดี

"ประกันสังคม" มีคำตอบ อายุครบ 55 ปี รับ เงินชราภาพ แบบไหน มีเงื่อนไขยังไง

"ประกันสังคม" มีคำตอบแล้ว ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุครบ 55 ปี รับ เงินชราภาพ แบบไหน ระหว่าง "เงินบำเหน็จ" และ "เงินบำนาญ" มีเงื่อนไขยังไง พร้อมสูตรคํานวณเงินบํานาญล่าสุด

"ประกันสังคม" มีคำตอบ สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่อายุครบ 55 ปี จะได้รับ เงินชราภาพ แบบใด ระหว่าง "เงินบำเหน็จ" และ "เงินบำนาญ" มีเงื่อนไขอย่างไรถึงจะขอรับประโยชน์ทดแทนได้ พร้อมวิธีคํานวนเงินบํานาญ ประกันสังคม และอัปเดตตาราง "เงินบํานาญประกันสังคม 2567"

 

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่อายุครบ 55 ปี จะได้รับเงินชราภาพแบบใด ระหว่าง เงินบำเหน็จ และ เงินบำนาญ 

 

  • ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน ได้รับเป็นบำเหน็จชราภาพ 
  • ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ 180 เดือนขึ้นไป (ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม) ได้รับเป็นบำนาญชราภาพ

 

 

โดย ผู้ประกันตน จะมีสิทธิในการขอรับประโยชน์ทดแทนก็ต่อเมื่อเป็นไปตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้

 

  • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

 

 

ประกันสังคม

 

สำหรับตาราง อัปเดต "เงินบํานาญประกันสังคม 2567" มีดังนี้

 

  • ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ 15-20 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หรือประมาณ 20-27.50% โดยผู้ประกันตนจะได้ เงินบำนาญประกันสังคม 3,000-4,125 บาท/เดือน 
  • ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ 21-25 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หรือประมาณ 29-35.00% โดยผู้ประกันตนจะได้ เงินบำนาญประกันสังคม 4,350-5,250  บาท/เดือน  
  • ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ 26-30 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หรือประมาณ 36.50-42.50% โดยผู้ประกันตนจะได้ เงินบำนาญประกันสังคม 5,475-6,375 บาท/เดือน 
  • ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ 31-35 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หรือประมาณ 44-50% โดยผู้ประกันตนจะได้ เงินบำนาญประกันสังคม 6,600-7,500บาท/เดือน 

 

 

เงื่อนไขการรับ เงินบำนาญประกันสังคม 

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน หรือ 15 ปีขึ้นไป อายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ หรือสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน  การคำนวณจะคำนวณจากเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด 15,000 บาท 

 

 

วิธีคํานวณเงินบํานาญ ประกันสังคม

 

  • ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน หรือ 15 ปี จะได้อัตราเงินบำนาญ 20%
  • ปีที่ 16 - ปีที่ 20 จะได้รับอัตราเงินบำนาญ เพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อปีรวมอัตราเงินบำนาญ 20 ปี จะได้ 20% + 7.5% = 27.5%

 

ดังนั้น ผู้ประกันตน จะได้รับเงินบำนาญรายเดือน = 27.5% ของ 15,000 บาท คือ 4,125 บาทต่อเดือนตลอดชีวิต

 

 

ประกันสังคม

 

ข่าวที่น่าสนใจ