ชีวิตดีสังคมดี

"ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ" รับ เงินช่วยเหลือ 3,000 พ.ค. 67 เช็กขั้นตอนด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พม. เตรียมแจก เงินช่วยเหลือ 3,000 ให้กับ "ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ" ดีเดย์ พ.ค. 2567 เช็กเงื่อนไข และ ขั้นตอนได้ที่นี่

อัปเดตอีกหนึ่งนโยบายรัฐบาล ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมแจกเงินช่วยเหลือ 3,000 ให้กับ “ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ” หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อตอบสนองผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ที่มีความต้องการอยู่กับครอบครัวชุมชนและสังคม สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้

โดยระเบียบในราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงวางระเบียบไว้

 

 

 • คุณสมบัติ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 

 

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เป็นรายๆ ไป 
 3. มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ
 4. ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ
 5. ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
 • ขั้นตอนการขอเป็น ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

 

 1. ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด
 2.  ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้น การยื่นค้าขอตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานของผู้ยื่น ได้แก่
 • ทะเบียนบ้าน 
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประเภทหนึ่งประเภทใดที่มีเลขประจ้าตัวประชาชน 
 • รูปถ่ายหน้าตรง ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

 

 

ทั้งนี้ การคุ้มครองตามระเบียบนี้ ผู้สูงอายุต้องยินยอมเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกไหนด กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถให้การยินยอมได้ ให้นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการ ขอคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ ให้ขอได้เพียงคราวละ 1 คน  หากจะรับมากกว่านั้น ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็น ที่จะต้องรับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่า 1 คน

 

 

 • เงื่อนไขการเป็น ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

 

 

ให้นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไปเยี่ยมบ้านของผู้ยื่นคำขอและผู้สูงอายุ เพื่อสอบข้อเท็จจริงให้ได้ข้อมูล ทั้ง ประวัติบุคคล, ครอบครัว, บุคคลที่เกี่ยวข้อง, สภาพความเป็นอยู่ และความเหมาะสม 

 

 

 • เงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3,000 บาท ได้เมื่อไร

 

 

เงินช่วยเหลือคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวละ 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสม อาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน และจะเริ่มเดือน พ.ค. 2567

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ