ชีวิตดีสังคมดี

'เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2566' เบี้ยผู้สูงอายุ งวดสุดท้าย เงินเข้าแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2566' เบี้ยผู้สูงอายุ งวดสุดท้าย วันเงินเข้า เร็วกว่าเดิม ผู้สูงอายุ รายใหม่ เช็กขั้นตอน 'ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567'

กลายเป็นเรื่องถกเถียง ภายหลัง ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” เงินผู้สูงอายุ ฉบับล่าสุด มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุ ใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 12 ส.ค. 2566 จนเกิดข้อกังวลว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าว จะส่งผลต่อ “ผู้สูงอายุ” แล้ว “เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2566” ยังเข้าปกติหรือไม่ เข้าวันไหน ได้เท่าไร รวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผู้สูงอายุ ต่อไปจะเป็นอย่างไร คมชัดลึก สรุปมาให้แบบเข้าใจง่ายๆ

ผู้สูงอายุ

เงินผู้สูงอายุเดือน ก.ย. 2566

 

 

 

ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะออกทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากเดือนใด วันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด ซึ่ง เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย. 2566 ดังนั้น เบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ก.ย. 2566 จึงเข้าวันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2566 และเข้าเป็นงวดสุดท้าย ของปี 2566

 

ตารางจ่ายเงินผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 

 

 

 

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปีบริบูรณ์ สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ของปีนั้น และเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน ต.ค.ในปีนั้นๆ โดยสามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตัวเอง 

 

 

 

สำหรับ ผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปี 2566 หรือใครที่กำลังจะอายุครบ 60 ปี ในปี 2567 (เกิดก่อน 2 ก.ย. 2507) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566

 

 

หลักฐานลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

1. กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์) จำนวน 1 ชุด

 

2. กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง 

 

 • หนังสือมอบอำนาจ (ยื่นแบบฟอร์มให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด

 

 

สถานที่ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

 • จุดบริการ ใน กทม. สำนักงานเขต 50 เขต
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
 • อบต.(องค์การบริหารส่วนตำบล) หรือ เทศบาลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 

 

เกณฑ์ใหม่ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566”

 

 • มีสัญชาติไทย
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
 • เป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

 

 

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566  

 

 • ตาย
 • ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 • แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 

 

เบี้ยผู้สูงอายุ ล่าสุด

 

 

 • ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท
 • ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท
 • ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท
 • ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ