ชีวิตดีสังคมดี

'สิทธิประโยชน์ประกันสังคม' ผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม สรุปครบทุกสิทธิ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'สิทธิประโยชน์ประกันสังคม' ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 ที่อยู่ในระบบ ประกันสังคม 24.5 ล้าน ตรวจสอบสิทธิล่าสุดก่อนพลาด สรุปครบทุกสิทธิที่นี่

สำนักงานประกันสังคม แจ้ง "สิทธิประโยชน์ประกันสังคม" สำหรับผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตราได้แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40  โดยขณะนี้มี ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ทั้งสิ้น  24,510,706 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,725,666 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,850,339 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 10,935,107 ราย

สำหรับ "สิทธิประโยชน์ประกันสังคม" ผู้ประกันแต่ละมาตรา จะมีความแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  • "สิทธิประโยชน์ประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จะได้รับ ดังนี้

 

1.ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

2.คลอดบุตร

3.ทุพพลภาพ

4.ตาย

5.สงเคราะห์บุตร

6.ชราภาพ

7.ว่างงาน

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฏหมายประกันสังคม โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรัง ไม่เกิน 365 วัน

  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 "สิทธิประโยชน์ประกันสังคม" ที่จะได้รับการคุ้มครอง 6 กรณี คือ

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

2. กรณีคลอดบุตร

3. กรณีทุพพลภาพ

4. กรณีเสียชีวิต

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

6. กรณีชราภาพ

 

ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

 

ลาออกจากงานยังไม่เกินสิทธิระยะคุ้มครอง 6 เดือน ประสงค์จะสมัครประกันตนเอง (มาตรา 39 ) ขออนุญาตแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ค่ะ

1. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

2. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (นับเงินสมทบทุกครั้งของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคมรวมกันจะทำงานกับนายจ้างกี่บริษัทก็ตาม)

3. ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

 

 

  • ผู้ประกันตนมาตรา 40  "สิทธิประโยชน์ประกันสังคม" ดังนี้

1.ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

2.ทุพพลภาพ

3.ตาย

4.ชราภาพ

5.สงเคราะห์บุตร

 

 

ผู้ประกันมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร อัตราคนละ 200 บาทต่อเดือน คราวละ 2 คน ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เงื่อนไขการเกิดสิทธิผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือน ภายใน 36 เดือน และในระหว่างที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร ต้องส่งเงินสมทบทุกเดือน

 

 

เมื่อผู้ประกันตนยื่นเรื่องขอรับ "สิทธิประโยชน์ประกันสังคม" ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Self service แล้วขึ้นสถานะว่า ประมวลผลสำเร็จ หมายถึง สำนักงานประกันสังคมได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว เรื่องอยู่ระหว่างการอนุมัติ

 

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิโดยแจ้งเลขที่บัตรประชาชนพร้อมรายละเอียดที่ต้องการสอบถามได้ที่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด