ชีวิตดีสังคมดี

รีบด่วน 'บัตรคนจน' ยืนยันตัวตน วันสุดท้าย ก่อนชวดใช้สิทธิ 1 ก.ค. 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รีบด่วน 'บัตรคนจน' หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ยืนยันตัวตน 26 มิ.ย. 2566 วันสุดท้าย ก่อนชวดใช้สิทธิ 1 ก.ค. 2566 เช็กวิธียืนยันตัวตนที่นี่

เริ่มนับถอยหลังเข้ามาทุกที สำหรับ การยืนยันตัวตน 'บัตรคนจน' หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จะต้องเข้ายืนยันตัวตนผ่าน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 

 

 

โดยในวันที่ 26 มิ.ย. 2566 เป็นวันสุดท้ายในการ ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 4 แระจะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 ก.ค. 2566 รับเงินสมทบย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน คือ พ.ค. และ มิ.ย. 2566 เฉพาะวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จากร้านธงฟ้า วงเงิน 300 บาท ต่อเดือน รวม 2 เดือน เป็นเงิน 600 บาท

 

การยืนยันตัวตน

 

ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานที่กำหนด ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป)
 • ธนาคารออมสิน (วันที่ 1 มี.ค. - 27 สิงหาคม 2566)
 • ธนาคาร ธ.ก.ส. (วันที่ 1 มี.ค. - 27 สิงหาคม 2566)

 

 

เอกสารที่ใช้ (กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง)

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

 

กรณีมอบอำนาจ (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง)

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน

 

 

การยืนยันตัวตน

 

 

ช่วงเวลา ยืนยันตัวตน

 

 • รอบที่ 4 วันที่ 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 ก.ค. 2566 โดยจะได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เท่านั้น)

 

 • รอบที่ 5 วันที่ 27 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 ส.ค. 2566 โดยจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง แต่จะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

 

 

 

ช่วงเวลายืนยันตัวตน

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2566

 

วันที่ 1 ของเดือน

 

 • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน
 • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน (บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า MRT/BTS/ARL)
   

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

 

 

วันที่ 20 ของเดือน

 

 • เงินเพิ่ม เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

(สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

หมายเหตุ : โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

 

 

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน และค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนรับสิทธิกับการไฟฟ้าฯ หรือ การประปาฯ และมียอดใช้ไฟฟ้า-น้ำประปาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยทาง กรมบัญชีกลาง จะเป็นผู้ชำระค่าบริการให้กับหน่วยงานเอง

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ