ชีวิตดีสังคมดี

'เงินผู้สูงอายุเดือน มิ.ย. 2566' อัปเดตล่าสุด วันเงินเข้า ไม่เหมือนเดิม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดต 'เงินผู้สูงอายุเดือน มิ.ย. 2566' วันเงินเข้า ไม่เหมือนเดิม เช็กรายละเอียดวันที่ชัดเจนได้ที่นี่ พร้อม 'วิธีลงทะเบียนเบี้ยคนชรา' เพื่อรับเงินปี 2567

“เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” สวัสดิการที่รัฐมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ นับว่าเป็นอีกสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน

 

 

 

“เงินผู้สูงอายุเดือน มิ.ย. 2566” สำหรับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน ในปี 2564-2565 เงินเข้าวันไหน ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะออกทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด 

 

ผู้สูงอายุ

ทำให้เงินผู้สูงอายุเดือน มิ.ย. 2566 ออกวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2566 ส่วนเดือนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามวันที่ต่อไปนี้

 

 • เดือน ม.ค. 2566 : วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2566
 • เดือน ก.พ. 2566 : วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2566
 • เดือน มี.ค. 2566 : วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 2566
 • เดือน เม.ย. 2566 : วันจันทร์ที่ 8 เม.ย. 2565
 • เดือน พ.ค. 2566 : วันพุธที่ 10 พ.ค. 2566
 • เดือน มิ.ย. 2566 : วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2566
 • เดือน ก.ค. 2566 : วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 2566
 • เดือน ส.ค. 2566 : วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2566
 • เดือน ก.ย. 2566 : วันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2566
 • เดือน ต.ค. 2566 : วันอังคารที่ 10 ต.ค. 2566
 • เดือน พ.ย. 2566 : วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2566
 • เดือน ธ.ค. 2566 : วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 2566

 

 

"เงินผู้สูงอายุ" รับได้ที่ไหน

 

 • รับเงินสดด้วยตนเอง
 • ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจมารับเงินสดแทน
 • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ
 • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

 

การจ่ายเงินผู้สูงอายุ

 

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน
 • ส่วนอายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

 

 

สำหรับใครที่กำลังจะอายุครบ 60 ปี ในปี 2567 หรือลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุไม่ทันในปีที่ผ่านมา สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ - ก.ย. 2566

 

วิธีลงทะเบียนเบี้ยคนชรา

 

 

การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 หลักฐานที่ใช้ ลงทะเบียนเบี้ยคนชรา

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

 

 

หมายเหตุ : กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุแทนได้

 

คุณสมบัติผู้สูงอายุ

 

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2507
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

 

 • ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
 • ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอนแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ
 • ไม่รวมถึงผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

 

ระยะเวลาการลงทะเบียน

 

1. กรณีผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปี สามารถลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. 2565 และเดือน ม.ค. -ก.ย. 2566 โดยจะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไป เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

 • 1 ต.ค. 2507 เป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไป จากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือเดือน ต.ค. 2567 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2568 ดังนั้น กลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าว ต้องลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2566 เป็นต้นไป

 

2. กรณีผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. 2565 และเดือน ม.ค. ไปจนถึงเดือน ก.ย. 2566 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2566 เป็นต้นไป

 

สถานที่ลงทะเบียนเบี้ยคนชรา

 

 • สำนักงานเขต
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่

 

วิธีลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ