ชีวิตดีสังคมดี

ข่าวดี เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้ปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 1 แสนบาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ olderfund.dop.go.th เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกู้ยืมเงินทุนรายบุคคล-รายกลุ่ม ปลอดดอกเบี้ย วงเงินสูงสุด 1 แสนบาท

มีข่าวดีสำหรับ ผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป เมื่อรัฐบาลโดย "กองทุนผู้สูงอายุ" กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้าช่วยเหลือผู้สูงอายุประกอบอาชีพ ด้วยการเปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกู้ยืมเงินทุนรายบุคคล-รายกลุ่ม ปลอดดอกเบี้ย 

 

โดยเรื่องนี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินหน้าดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

 

เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 2 ประเภทคือ 

 1. รายบุคคลวงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาท  ไม่มีดอกเบี้ย
 2. รายกลุ่ม 5 คนขึ้นไปวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย

ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุผ่านกองทุนผู้สูงอายุ เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยดังกล่าว มาเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการหมุนเวียนสภาพคล่องทางการใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ ทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบ

 

นายอนุชากล่าวว่า กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ พม. ได้เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคล วงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาท รายกลุ่ม วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ร่วมกู้จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน จะต้องมีผู้ค้ำประกัน การกู้ยืมทุกประเภทต้องชำระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย 

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้มีดังนี้

 • มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ
 • มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
 • มีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้
 • มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ยื่นขอกู้ยืม
 • ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ

 

ส่วนคุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน คือ 

 • มีอายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์ 
 • เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำ 
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้กู้ยืม 
 • ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืม ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืม 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่ 

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้-ผู้ค้ำ) 
 • ทะเบียนบ้าน (ผู้กู้-ผู้ค้ำ) 
 • หนังสือรับรองเงินเดือนผู้ค้ำประกัน 
 • ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) 
 • ใบมรณะบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิต (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
 • กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ 80 ปีขึ้นไป ควรมีใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพ 

 

สามารถกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ olderfund.dop.go.th

 

ผู้สูงอายุที่สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 6100 กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ