ชีวิตดีสังคมดี

เชียงใหม่ ประกาศ 2 อำเภอ เป็นพื้นที่ 'ภัยพิบัติ' เตรียมจ่ายเงินชดเชย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เชียงใหม่ ออกประกาศ 2 อำเภอ เป็นพื้นที่ 'ภัยพิบัติ' หลังเผชิญ ปัญหาหมอกควันมาตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. เตรียมเงินชดเชยให้ประชาชน

ด้วยได้เกิดเหตุอัคคี ภัย ไฟป่า ขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอฝาง เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567  ซึ่งภัยดังกล่าวป็นสาธารณภัย "ภัยพิบัติ" กรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน หรือก่อให้กิตวัตถุมลพิษหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของประชาชน

 

 

ประกาศเขตภัยพิบัติ

เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยแห่งชาติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ "ภัยพิบัติ" กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน อาศัยอำนาจตามความข้อ 20 วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ประกอบกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดจึงประกาศให้พื้นที่ดังต่อไปนี้

 

 

ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ

อำเภอฝาง ประกอบด้วย

 • ตำบลเวียง หมู่ที่ 1-20
 • ตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1-15
 • ตำบลแม่คะ หมู่ที่ 1-15
 • ตำบลแม่ข่า หมู่ที่ 1-13
 • ตำบลแม่งอน หมู่ที่ 1-15
 • ตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1-7

 

 

อำเภอพร้าว

 • ตำบลโหล่งขอด หมู่ที่ 1-9
 • ตำบลแม่ปั๋ง หมู่ที่ 1-14
 • ตำบลแม่แวน หมู่ที่ 1-11
 • ตำบลน้ำแพร่ หมู่ที่ 1-8
 • ตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 1-8
 • ตำบลป่าตุ้ม หมู่ที่ 1-12
 • ตำบลสันทราย หมู่ที่ 1-14

 

 

เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือ "ภัยพิบัติ" การให้คาวมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัยจังหวัด และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีที่กระทรวงการคลังกำหนด ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่เกิดภัย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ