ชีวิตดีสังคมดี

สกสว. ตั้งเป้า 1.4 ล้านครัวเรือน ได้ประโยชน์จาก วิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สกสว. ตั้งเป้า คนไทย 1.4 ล้านครัวเรือนได้ประโยชน์จาก วิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย คนจนกลุ่มเปราะบาง และระบบเศรษฐกิจฐานราก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. จัดกิจกรรมแถลงข่าว เพื่อสื่อสารบทบาทหน้าที่ของ สกสว. ภายใต้พันธกิจการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศอย่างสหวิทยาการ

 

 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

 


 

โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า สกสว. มีบทบาทสนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) ของประเทศไทย ให้ครอบคลุมทุกสาขาการวิจัยและวิทยาการทุกแขนง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว.

โดยแผนการนำงาน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ ววน. มาพัฒนาประเทศนั้น สกสว.ได้กำหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ปี 2566-2570 เพื่อ ได้แก่ 

 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคตโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม 

 

2.ยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และ นวัตกรรม 

 

สกสว. ตั้งเป้า 1.4 ล้านครัวเรือน ได้ประโยชน์จาก วิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

 

3.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้า ที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 

 

4.พัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดด อย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

 

หากประเทศไทยมีการขับเคลื่อนด้วย ววน. ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สกสว.เชื่อว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ววน.จะเป็นตัวนำพาประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 

 

 

โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี  กล่าวเพิ่มเติมว่า ดังนั้น สกสว.จึงให้ความสำคัญกับการให้ทุน เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการขับเคลื่อนประเทศ โดย สกสว. มีเป้าหมายว่า วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม จะช่วยให้ประชาชนกว่า 1.4 ล้านครัวเรือน ได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น การดูแลผู้สูงอายุโดยมีเป้าหมายว่า จะต้องนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้จรืงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในกลุ่มเป้าหมายประมาณ 50,000-80,000 คน  

 

การช่วยเหลือคนจน กลุ่มเปราะบาง เป้าหมายใน 20 จังหวัดแนวทางที่จะเข้าช่วยเหลือกลุ่ม เศรษฐกิจฐานราก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่ การสร้างนวัตกร และในอนาคต สกสว.คาดหวังว่างานวิจัยที่ได้รับทุนไปนั้นจะสามารถขยายผลและนำไปใช้งานได้จริง.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ