กระบี่

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายสมศักดิ์ กิตติธรกุลนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
162,356

กาญจนบุรี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายสุรพงษ์ ปิยะโชตินายสุรพงษ์ ปิยะโชติ
225,872
2
นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
143,944
3
น.ส.สาวิกา ประเสริฐผลน.ส.สาวิกา ประเสริฐผล
19,216
4
พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบรูณ์พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบรูณ์
6,660

กาฬสินธุ์

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายชานุวัฒน์ วรามิตรนายชานุวัฒน์ วรามิตร
230,478
2
นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูลนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล
198,430
3
นายกิตติพร อินทะสีดานายกิตติพร อินทะสีดา
10,019
4
นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์
5,111

กำแพงเพชร

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายสุนทร รัตนากรนายสุนทร รัตนากร
194,924
2
นายปฐมภพ ปราการชัยนาครนายปฐมภพ ปราการชัยนาคร
44,924
3
นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์
41,137

ขอนแก่น

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
6
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
375,803
1
นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐนายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ
124,938
2
น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณน.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ
78,507
4
ดร.อัษฎางค์ แสวงการดร.อัษฎางค์ แสวงการ
76,319
3
น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขตน.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต
40,276
5
นายชัยอนันต์ วูดเลย์จูเนียร์นายชัยอนันต์ วูดเลย์จูเนียร์
18,762
10
นายนพดล สีดาทันนายนพดล สีดาทัน
18,556
9
พ.อ.ชาตรี ไกรพีรพรรณพ.อ.ชาตรี ไกรพีรพรรณ
17,472
7
นายศรุต เบ้าจรรยานายศรุต เบ้าจรรยา
8,975
8
นายนิสิต แก้วประเสริฐนายนิสิต แก้วประเสริฐ
3,464

จันทบุรี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายธนภณ กิจกาญจน์นายธนภณ กิจกาญจน์
150,375
3
นายมานะ ชนะสิทธิ์นายมานะ ชนะสิทธิ์
57,478
2
นางลัดดา จตุอุทัยศรีนางลัดดา จตุอุทัยศรี
28,924

ฉะเชิงเทรา

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์
207,866
2
จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศจ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ
132,157

ชลบุรี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายวิทยา คุณปลื้มนายวิทยา คุณปลื้ม
336,909
2
น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทองน.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง
168,849
3
นายสรายุทธ วงษ์แสงทองนายสรายุทธ วงษ์แสงทอง
39,123
4
นายสภา พละวารีนายสภา พละวารี
8,263

ชัยนาท

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายอนุสรณ์ นาคาศัยนายอนุสรณ์ นาคาศัย
111,335
2
นายสุรพงษ์ สะอาดนายสุรพงษ์ สะอาด
23,632

ชัยภูมิ

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายอร่าม โล่ห์วีระนายอร่าม โล่ห์วีระ
274,921
4
นายสุชีพ เศวตกมลนายสุชีพ เศวตกมล
147,045
2
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์
31,875
3
น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือน.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ
30,463

ชุมพร

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นายนพพร อุสิทธิ์นายนพพร อุสิทธิ์
147,326
2
นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัยนายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย
59,115
1
นายลิขิต ศรีชาตินายลิขิต ศรีชาติ
32,889

ตรัง

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ
162,419
2
นายสาธร วงศ์หนองเตยนายสาธร วงศ์หนองเตย
116,366
3
นายภูผา ทองนอกนายภูผา ทองนอก
13,141

ตราด

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
47,897
4
นายสังคม นิลฉวีนายสังคม นิลฉวี
23,297
1
นายสามารถ พงษ์วันนายสามารถ พงษ์วัน
15,783
3
นายประทีป เลขาพันธ์นายประทีป เลขาพันธ์
11,931
5
ดร.บรรจง กาญจนานิลดร.บรรจง กาญจนานิล
1,512

ตาก

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ
101,868
3
นายคริษฐ์ ปานเนียมนายคริษฐ์ ปานเนียม
41,656
4
นายดิฐชัย ฉันติกุลนายดิฐชัย ฉันติกุล
39,894
2
นางศิริกุล อนุตรพงศ์นางศิริกุล อนุตรพงศ์
24,081

นครนายก

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์
60,084
5
นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์
45,189
1
นายสิทธิชัย กิตติธเนศวรนายสิทธิชัย กิตติธเนศวร
33,950
6
นายบันเทิง ทรัพย์ประเสริฐนายบันเทิง ทรัพย์ประเสริฐ
2,007
4
นายสุรชัย ชูสกุลนายสุรชัย ชูสกุล
950
3
นางสาวสมจิตต์ หนุนภักดีนางสาวสมจิตต์ หนุนภักดี
465

นครปฐม

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์
285,051
3
นายกองโทพเยาว์ เนียะแก้วนายกองโทพเยาว์ เนียะแก้ว
90,330
1
นายชัชวาล นันทะสารนายชัชวาล นันทะสาร
24,308
4
นายวินัย วิจิตรโสภณนายวินัย วิจิตรโสภณ
15,098
6
พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริพ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ
2,707
5
นายวีระพงศ์ เศรษฐบุตรนายวีระพงศ์ เศรษฐบุตร
2,514

นครพนม

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุน.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ
161,933
3
ดร.สมชอบ นิติพจน์ดร.สมชอบ นิติพจน์
110,580
1
นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์
50,012
4
นายเฉลิมชัย ทิศแดงนายเฉลิมชัย ทิศแดง
5,783
5
นายจุมพล วงศ์กาฬสินธุ์นายจุมพล วงศ์กาฬสินธุ์
632

นครราชสีมา

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นางยลดา หวังศุภกิจโกศลนางยลดา หวังศุภกิจโกศล
624,298
1
ดร.สาธิต ปิติวราดร.สาธิต ปิติวรา
255,482
3
นพ.สำเริง แหยงกระโทกนพ.สำเริง แหยงกระโทก
219,041
4
นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์
40,133
5
นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์
8,770

นครศรีธรรมราช

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นางกนกพร เดชเดโชนางกนกพร เดชเดโช
264,456
3
นายอนันต์ ทองอุ่นนายอนันต์ ทองอุ่น
146,675
1
นายอำนวย ยุติธรรมนายอำนวย ยุติธรรม
110,689
7
นายพิชัย บุณยเกียรตินายพิชัย บุณยเกียรติ
62,180
5
นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์
45,322
6
พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงินพล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน
30,650
4
นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์
30,186
8
นายพงษ์ฐกร ไพรินนายพงษ์ฐกร ไพริน
2,472

นครสวรรค์

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์
226,180
1
นายศรัญ ฤกษ์อัตการนายศรัญ ฤกษ์อัตการ
97,617
4
นายสมควร โอบอ้อมนายสมควร โอบอ้อม
72,362
2
น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์
39,488

นนทบุรี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐพ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ
197,592
1
นายไพบูลย์ กิจวรวุฒินายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ
139,401
2
นายฉลอง เรี่ยวแรงนายฉลอง เรี่ยวแรง
68,589
4
นางพิมพร ชูรอดนางพิมพร ชูรอด
18,305

นราธิวาส

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายกูเซ็ง ยาวอหะซันนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน
189,062
2
นายรำรี มามะนายรำรี มามะ
147,330
3
นายคอยรูซามัน มะนายคอยรูซามัน มะ
21,969

น่าน

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นายนพรัตน์ ถาวงศ์นายนพรัตน์ ถาวงศ์
89,698
1
นายพิชิต โมกศรีนายพิชิต โมกศรี
64,442
4
นายสันติภาพ อินทรพัฒน์นายสันติภาพ อินทรพัฒน์
39,108
2
ดร.โสภณ ศรีมาเหล็กดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก
29,927
5
นายธนโชติ ยั่งชยุตพงศ์นายธนโชติ ยั่งชยุตพงศ์
1,704

บึงกาฬ

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นางแว่นฟ้า ทองศรีนางแว่นฟ้า ทองศรี
105,478
2
ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่นว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น
34,917
4
นายนิพนธ์ คนขยันนายนิพนธ์ คนขยัน
26,274
1
นายอภิเดช รักษาโสมนายอภิเดช รักษาโสม
15,001
5
นายณัฐพล เนื่องชมพูนายณัฐพล เนื่องชมพู
9,401

บุรีรัมย์

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
8
นายภูษิต เล็กอุดากรนายภูษิต เล็กอุดากร
439,547
1
นายประเสริฐ เลิศยะโสนายประเสริฐ เลิศยะโส
67,807
4
นายภัทรพงศ์ ศุภักษรนายภัทรพงศ์ ศุภักษร
30,551
2
นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์
21,697
5
นายสาคร ปลื้มรัมย์นายสาคร ปลื้มรัมย์
12,249
6
นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุลนายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล
10,033
3
นายเพชร กีรติมาศนายเพชร กีรติมาศ
6,911
7
นายสมเพียร แก้วศรีใสนายสมเพียร แก้วศรีใส
5,215

ปทุมธานี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่างพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
252,499
1
นายชาญ พวงเพ็ชร์นายชาญ พวงเพ็ชร์
222,211
3
น.ส.กรรณิการ์ นาคอินทร์น.ส.กรรณิการ์ นาคอินทร์
8,278

ประจวบคีรีขันธ์

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์
148,962
2
นายวิชิต ปลั่งศรีสกุลนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล
79,917

ปราจีนบุรี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นายสุนทร วิลาวัลย์นายสุนทร วิลาวัลย์
103,617
1
นางกฤษณ์กมล แพงศรีนางกฤษณ์กมล แพงศรี
56,623
2
นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์
33,819
4
นายอิสสรา วนิชชากรนายอิสสรา วนิชชากร
6,522

ปัตตานี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
201,086
1
นายรุสดี สารอเองนายรุสดี สารอเอง
95,920

พระนครศรีอยุธยา

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุลนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
249,865
2
นายวัสพงศ์ วิทูรเมธานายวัสพงศ์ วิทูรเมธา
90,793
3
ดร.นพดล อมรเวชดร.นพดล อมรเวช
34,105

พะเยา

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นายอัครา พรหมเผ่านายอัครา พรหมเผ่า
143,427
1
นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัยนายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย
68,967
2
นายณรงค์ นามวงค์นายณรงค์ นามวงค์
9,593
4
นายสันติชัย ชุ่มมงคลนายสันติชัย ชุ่มมงคล
7,167

พังงา

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นายธราธิป ทองเจิมนายธราธิป ทองเจิม
51,750
3
นายบำรุง ปิยนามวาณิชนายบำรุง ปิยนามวาณิช
46,063
1
นายสุทธิโชค ทองชุมนุมนายสุทธิโชค ทองชุมนุม
19,665

พัทลุง

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชรนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร
164,624
1
นายภุชงค์ วรศรีนายภุชงค์ วรศรี
122,043
3
นายกู้ชาติ ชายเกตุนายกู้ชาติ ชายเกตุ
8,260

พิจิตร

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์
136,670
2
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์
89,507
4
นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์
10,652
3
นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์
9,109
5
นางพัฒนียา มูละนางพัฒนียา มูละ
330

พิษณุโลก

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
185,531
6
นางสาวยลลดา ช่างพินิจนางสาวยลลดา ช่างพินิจ
140,990
2
นายณชพล พลอาสานายณชพล พลอาสา
42,456
1
นายรัตนะ กาญจนรัตน์นายรัตนะ กาญจนรัตน์
11,222
5
นายปณต รุจนาญาณินนายปณต รุจนาญาณิน
3,437
4
นายเติมสิน แจ้งมีสุขนายเติมสิน แจ้งมีสุข
0

ภูเก็ต

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นายเรวัต อารีรอบนายเรวัต อารีรอบ
83,144
1
นายจิรายุส ทรงยศนายจิรายุส ทรงยศ
50,914
3
นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์
20,073
4
นายทรงศักดิ์ สวนอักษรนายทรงศักดิ์ สวนอักษร
1,460
5
นายปัญญา ไกรทัศน์นายปัญญา ไกรทัศน์
1,040

มหาสารคาม

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นางคมคาย อุดรพิมพ์นางคมคาย อุดรพิมพ์
192,119
4
ดร.ศรีเมือง เจริญศิริดร.ศรีเมือง เจริญศิริ
118,762
1
นายทองหล่อ พลโคตรนายทองหล่อ พลโคตร
109,862
3
นายชยพล โบราณมูลนายชยพล โบราณมูล
16,639

มุกดาหาร

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะพ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ
57,713
4
นายวิริยะ ทองผานายวิริยะ ทองผา
57,542
1
นายสุพจน์ สุอริยพงษ์นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
32,087
3
นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์
19,470
5
นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์
5,360

ยะลา

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายมุขตาร์ มะทานายมุขตาร์ มะทา
168,790
2
นายอับดุลลาเตะ ยากัดนายอับดุลลาเตะ ยากัด
132,157

ยโสธร

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายวิเชียร สมวงศ์นายวิเชียร สมวงศ์
132,878
3
นายสฤษดิ์ ประดับศรีนายสฤษดิ์ ประดับศรี
100,297
2
นายสมหวัง จำปาหอมนายสมหวัง จำปาหอม
7,269

ระนอง

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายธนกร บริสุทธิญาณีนายธนกร บริสุทธิญาณี
42,252
2
นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์
31,273
3
นายสมมารถ จำปาดะนายสมมารถ จำปาดะ
4,712

ระยอง

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายปิยะ ปิตุเตชะนายปิยะ ปิตุเตชะ
203,988
2
นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์
80,746
3
นายเกรียงไกร กิ่งทองนายเกรียงไกร กิ่งทอง
12,677
4
นายสุวิท เหล่าฤทธิไกรนายสุวิท เหล่าฤทธิไกร
5,715

ราชบุรี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นายวิวัฒน์ นิติกาญจนานายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
241,952
2
นางภรมน นรการกุมพลนางภรมน นรการกุมพล
74,929
1
นายอรรถพงศ์ ห้องริ้วนายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว
54,153

ร้อยเอ็ด

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายเอกภาพ พลซื่อนายเอกภาพ พลซื่อ
221,845
3
นายมังกร ยนต์ตระกูลนายมังกร ยนต์ตระกูล
215,694
2
นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์
94,324
4
นายชยพล ญศมูลมณีนายชยพล ญศมูลมณี
16,974
5
นายโชคชัย ชนะดีนายโชคชัย ชนะดี
6,671
6
น.ส.จิราภรณ์ น้อยวิบลน.ส.จิราภรณ์ น้อยวิบล
6,575

ลพบุรี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิชนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช
205,320
5
พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะพล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ
72,368
2
นายฤทธ์ พัวพันธ์นายฤทธ์ พัวพันธ์
27,798
1
น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัยน.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย
18,487
4
นายสรรเสริญ ประเสริฐสุขนายสรรเสริญ ประเสริฐสุข
14,015

ลำปาง

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทรน.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
220,284
4
นายดาชัย เอกปฐพีนายดาชัย เอกปฐพี
43,874
2
นายประยูร แก้วเดียวนายประยูร แก้วเดียว
36,618
6
นายจินณ์ ถาคำฟูนายจินณ์ ถาคำฟู
33,060
3
นายประสงค์ มิ่งเชื้อนายประสงค์ มิ่งเชื้อ
16,104
5
นายศุภภัทร มานะทัศน์นายศุภภัทร มานะทัศน์
6,964
-
นายสุนทร ใจแก้วนายสุนทร ใจแก้ว
0

ลำพูน

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
102,260
2
พล.ต.ต.กริช กิติลือพล.ต.ต.กริช กิติลือ
50,788
5
นายขยัน วิพรหมชัยนายขยัน วิพรหมชัย
42,196
3
รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวนรศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน
21,924
4
นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรมนายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม
8,262

ศรีสะเกษ

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นายวิชิต ไตรสรณกุลนายวิชิต ไตรสรณกุล
414,686
4
นายวัชระ จันทราภาณุกรนายวัชระ จันทราภาณุกร
47,879
1
นายไชยยงค์ เวชกามานายไชยยงค์ เวชกามา
35,321
2
นายชริน ไชยสิทธิ์นายชริน ไชยสิทธิ์
22,221

สกลนคร

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นายชูพงษ์ คำจวงนายชูพงษ์ คำจวง
136,793
1
นายชัยมงคล ไชยรบนายชัยมงคล ไชยรบ
119,428
5
นางสาวจ๋ากัญญาภัค ศิลปะรายะนางสาวจ๋ากัญญาภัค ศิลปะรายะ
107,028
3
นายณรงค์เดช อุฬารกุลนายณรงค์เดช อุฬารกุล
91,956
6
นายวีรศักดิ์ พรหมภักดีนายวีรศักดิ์ พรหมภักดี
14,104
4
นายวิชัย สีนูเดชนายวิชัย สีนูเดช
0

สงขลา

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นายไพเจน มากสุวรรณ์นายไพเจน มากสุวรรณ์
265,475
2
พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุลพ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล
239,786
1
นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์
63,894
4
นางภัทราวรรณ ขำตรีนางภัทราวรรณ ขำตรี
6,960
5
นางสาวอภิญญา ยอดแก้วนางสาวอภิญญา ยอดแก้ว
5,333
6
นายวชิรวิทย์ ภัสระนายวชิรวิทย์ ภัสระ
5,028

สตูล

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
104,518
1
นายเกตุชาติ เกษานายเกตุชาติ เกษา
31,044
4
นายซอลีฮีน อิสมาแอลนายซอลีฮีน อิสมาแอล
13,436
3
นายนาวี พรหมทรัพย์นายนาวี พรหมทรัพย์
5,860

สมุทรปราการ

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
น.ส.นันทิดา แก้วบัวสายน.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย
341,743
2
นายรัชชานนท์ ทองอร่ามนายรัชชานนท์ ทองอร่าม
77,028
5
นายธัชชัย เมตโตนายธัชชัย เมตโต
74,546
4
นายอำนวย รัศมิทัตนายอำนวย รัศมิทัต
56,843
3
นายนำพล คารมปราชญ์นายนำพล คารมปราชญ์
24,724

สมุทรสงคราม

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะน.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ
23,997
3
นายพิสิฐ เสือสมิงนายพิสิฐ เสือสมิง
22,098
5
น.ส.สุนิสา ตันประเสริฐน.ส.สุนิสา ตันประเสริฐ
19,544
4
นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัยนายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย
13,234
2
นายประเสริฐ เติมธนะศักดิ์นายประเสริฐ เติมธนะศักดิ์
7,302
6
นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรีนายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี
2,270

สมุทรสาคร

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์
131,537
4
นายอวยชัย จาตุรพันธ์นายอวยชัย จาตุรพันธ์
26,463
1
นายเชาวรินทร์ ชาญสายชลนายเชาวรินทร์ ชาญสายชล
22,553
2
นายไพศาล สำราญทรัพย์นายไพศาล สำราญทรัพย์
16,791
5
นายสนธิญา สวัสดีนายสนธิญา สวัสดี
7,017
6
นายวรพงษ์ ชอบชื่นนายวรพงษ์ ชอบชื่น
4,495

สระบุรี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
5
นายสัญญา บุญ-หลงนายสัญญา บุญ-หลง
149,797
4
นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณนายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ
41,232
8
น.ส.ปวรีวรรณ นันทปัญญาน.ส.ปวรีวรรณ นันทปัญญา
33,898
1
น.ส.ขานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐน.ส.ขานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ
17,550
6
นายจักรลภ ตันฑ์พรชัยนายจักรลภ ตันฑ์พรชัย
13,440
2
น.ส.รมณีย์วรรณ โรจนดุลน.ส.รมณีย์วรรณ โรจนดุล
10,972
7
พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภพ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ
8,441
3
น.ส.มยุรี ตันฑ์พรชัยน.ส.มยุรี ตันฑ์พรชัย
3,084

สระแก้ว

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นางขวัญเรือน เทียนทองนางขวัญเรือน เทียนทอง
173,959
1
นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์
45,654
2
นายสมาน บูชารัตนชัยนายสมาน บูชารัตนชัย
30,838

สิงห์บุรี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
นายศุภวัฒน์ เทียนถาวรนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร
46,738
4
นายสุรสาล ผาสุขนายสุรสาล ผาสุข
24,702
1
นายอุดม จำปาสักนายอุดม จำปาสัก
16,140
3
นายสุรชัย บุญลือนายสุรชัย บุญลือ
8,756

สุพรรณบุรี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นายบุญชู จันทร์สุวรรณนายบุญชู จันทร์สุวรรณ
174,850
1
พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธพล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ
96,744
4
นายเสน่ห์ บุณสุขนายเสน่ห์ บุณสุข
56,021
2
นางปารีณาภา แก้วทะชาตินางปารีณาภา แก้วทะชาติ
33,604

สุราษฎร์ธานี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
6
นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้วนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว
227,638
2
นายชุมพล กาญจนะนายชุมพล กาญจนะ
154,393
3
นายมนตรี เพชรขุ้มนายมนตรี เพชรขุ้ม
40,309
1
นายวิเชียร จันทร์บัวนายวิเชียร จันทร์บัว
36,013
7
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐนายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ
11,205
5
นางจิรวรรณ สารสิทธิ์นางจิรวรรณ สารสิทธิ์
3,837
4
นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไรนายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร
2,743

สุรินทร์

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
5
นายพรชัย มุ่งเจริญพรนายพรชัย มุ่งเจริญพร
334,632
2
นายมานพ แสงดำนายมานพ แสงดำ
57,808
1
นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภานายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา
53,408
7
นายประดุจ มั่นหมายนายประดุจ มั่นหมาย
39,499
6
พล.ต.เอกภาพ สุหร่ายพล.ต.เอกภาพ สุหร่าย
39,262
3
นายวิโรจน์ ศิลาอ่อนนายวิโรจน์ ศิลาอ่อน
8,064
4
นายเมธี สอนจิตต์นายเมธี สอนจิตต์
6,970

สุโขทัย

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายมนู พุกประเสริฐนายมนู พุกประเสริฐ
150,402
2
นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์
98,939

หนองคาย

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายยุทธนา ศรีตะบุตรนายยุทธนา ศรีตะบุตร
85,895
2
นายธนพล ไลละวิทย์มงคลนายธนพล ไลละวิทย์มงคล
76,439
3
นายกฤศภณ หล้าวงษานายกฤศภณ หล้าวงษา
50,353
4
นายสมคิด บาลไธสงนายสมคิด บาลไธสง
2,562

หนองบัวลำภู

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์
95,899
6
นายวิชัย สามิตรนายวิชัย สามิตร
49,151
1
นายสมเกียรติ เชษฐสุมนนายสมเกียรติ เชษฐสุมน
36,752
2
นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อยนายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย
15,335
4
นางสาวจิรายุ สนามพลนางสาวจิรายุ สนามพล
6,264
5
นายรงศร โสภาบุตรนายรงศร โสภาบุตร
2,367
7
นายสมภาร สุขอ้วนนายสมภาร สุขอ้วน
1,349

อำนาจเจริญ

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
น.ส.วันเพ็ญ ตั้งตระกูลน.ส.วันเพ็ญ ตั้งตระกูล
91,742
2
นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรีนางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี
62,532
4
นายชัยศรี กีฬานายชัยศรี กีฬา
15,770
1
นายสว่าง นาคพันธ์นายสว่าง นาคพันธ์
5,791
5
นายพนม ประเสริฐศรีนายพนม ประเสริฐศรี
746

อุดรธานี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
3
นายวิเชียร ขาวขำนายวิเชียร ขาวขำ
325,933
2
นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
185,801
1
นายชวนนท์ ศิริบาลนายชวนนท์ ศิริบาล
34,333
4
น.ส.อิงค์นภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์น.ส.อิงค์นภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์
32,176
5
นายศักดา เกตุแก้วนายศักดา เกตุแก้ว
30,114
6
นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุลนายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล
15,848
7
นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์
5,414

อุตรดิตถ์

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดานายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา
116,149
4
นายปัณณวัฒน์ นาคมูลนายปัณณวัฒน์ นาคมูล
37,330
2
นายโปรย สมบัตินายโปรย สมบัติ
31,346
3
นายเอกาพัทธ์ พุฒโตนายเอกาพัทธ์ พุฒโต
11,181

อุทัยธานี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายเผด็จ นุ้ยปรีนายเผด็จ นุ้ยปรี
119,262

อุบลราชธานี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
5
นายกานต์ กัลป์ตินันท์นายกานต์ กัลป์ตินันท์
288,567
4
นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์
269,435
2
น.ส.นายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญน.ส.นายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
131,362
1
นายเชษฐา ไชยสัตย์นายเชษฐา ไชยสัตย์
100,164
3
นายบัณฑิต วิลามาศนายบัณฑิต วิลามาศ
24,904
6
นายถนอม คะตะวงศ์นายถนอม คะตะวงศ์
10,348
7
นายพรวิชัย มิ่งวงษ์นายพรวิชัย มิ่งวงษ์
7,189

อ่างทอง

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายสุรเชษ นิ่มกุลนายสุรเชษ นิ่มกุล
81,734
2
นายโยธิน เปาอินทร์นายโยธิน เปาอินทร์
45,637

เชียงราย

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
2
น.ส.อทิตาธร วันไชยธนวงศ์น.ส.อทิตาธร วันไชยธนวงศ์
239,622
3
น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
211,956
1
นายมงคลชัย ดวงแสงทองนายมงคลชัย ดวงแสงทอง
81,251

เชียงใหม่

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศรนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
421,679
2
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
353,189
4
นายบดินทร์ กินาวงค์นายบดินทร์ กินาวงค์
20,420
3
นายวินิจ จินใจนายวินิจ จินใจ
19,460
6
นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์
4,798
5
นายวสันต์ วัชวงษ์นายวสันต์ วัชวงษ์
4,534

เพชรบุรี

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายชัยยะ อังกินันทน์นายชัยยะ อังกินันทน์
184,888

เพชรบูรณ์

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายอัครเดช ทองใจสดนายอัครเดช ทองใจสด
279,355
2
นายหมู่ใหญ่สมพร คำเนียมนายหมู่ใหญ่สมพร คำเนียม
49,390
4
นายสิทธิชัย ต๊ะอาจนายสิทธิชัย ต๊ะอาจ
36,680
3
นางอัษมา ราชสารณ์นางอัษมา ราชสารณ์
11,280

เลย

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
4
นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณนายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ
170,674
5
นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำนายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ
52,649
1
นายชวลิตย์ น้อยดีนายชวลิตย์ น้อยดี
37,840
2
นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลืองนายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง
10,407
3
นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดชนายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช
6,920
6
นายสุชาติ ลีกระจ่างนายสุชาติ ลีกระจ่าง
3,634

แพร่

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายอนุวัธ วงศ์วรรณนายอนุวัธ วงศ์วรรณ
140,133
3
นายสุภวัฒน์ ศุภศิรินายสุภวัฒน์ ศุภศิริ
48,571
2
นายประสงค์ ชุ่มเชยนายประสงค์ ชุ่มเชย
26,843

แม่ฮ่องสอน

หมายเลขชื่อผู้สมัครคะแนน
1
นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์
73,108
3
นายอำนาจ แสงสกายนายอำนาจ แสงสกาย
9,001
5
นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์
3,311
4
นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์
2,691
2
นางนันทิยา วงศ์วานิชย์นางนันทิยา วงศ์วานิชย์
0