ประชาสัมพันธ์

'กรมชลประทาน' หนุนสร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ทุรกันดาร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมชลประทาน หนุนนโยบายรัฐ จัดกิจกรรม CSR สร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคครบวงจร ตั้งแต่ฝายต้นน้ำ ถังเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำ  และระบบกรองน้ำ  ให้กับ 2 ชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร

กรมชลประทานหนุนนโยบายรัฐ จัดกิจกรรม CSR สร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคครบวงจร ตั้งแต่ฝายต้นน้ำ ถังเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำ  และระบบกรองน้ำ  ให้กับ 2 ชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พร้อมสร้างแนวร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่า บริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน กีฬา ผ้าห่ม พร้อมออกหน่วยบริการตรวจวัดสายตา แจกแว่นตา ตัดผม เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้พื้นที่ห่างไกลความเจริญ

\'กรมชลประทาน\' หนุนสร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ทุรกันดาร

 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานนอกจากจะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของแต่ละลุ่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำแล้ว ยังให้ความสำคัญในดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะกิจกรรม CSR ที่สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เพื่อสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม ความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน

\'กรมชลประทาน\' หนุนสร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ทุรกันดาร

 นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรม CSR ดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวคิด RID TEAM  ของกรมชลประทานในนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตลอดจนยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภาคส่วนต่าง  ๆ โดยเฉพาะการลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ดำเนินกิจกรรม CSR  มาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ อาทิ ในพื้นที่ จังหวัดตาก พิษณุโลก  อำนาจเจริญ  สกลนคร ราชบุรี เป็นต้น  โดยล่าสุด ในปีนี้ ได้ดำเนินกิจกรรม CSRสร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคครบวงจร ที่บ้านห้วยตองหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  โดยได้พัฒนาฝายต้นน้ำ  ถังเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำ  และระบบกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน  รวมทั้งได้สร้างระบบกรองน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มอีกแห่ง ที่บ้านขุนหาด ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 2 หมู่บ้านดังกล่าวอยู่บนพื้นที่สูง ห่างไกลความเจริญ  ไม่มีไฟฟ้า มีประชาชนรวมกันมากกว่า  150  ครัวเรือน 

\'กรมชลประทาน\' หนุนสร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ทุรกันดาร

              ในการดำเนินกิจกรรม CSR ด้วยการสร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน ของกรมชลประทานในปีนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบประชาร่วมใจ  เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้านดังกล่าวมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของโครงการให้กับประชาชน จะได้ช่วยกันในการดูแลรักษาให้เกิดความยั่งยืน 

 

           “กิจกรรม CSR ในครั้งนี้ นอกจากการสร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานแล้ว กรมชลประทานร่วมกับประชาชนและหน่วยงานปกครองในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  และสมาคมยี่สิบสองนอ ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่ทำงานเพื่อสังคมให้กับพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าบริเวณฝายต้นน้ำ บ้านห้วยตองหลวง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจน จัดกิจกรรมออกหน่วยวัดสายตาและแจกแว่นตาฟรี พร้อมตัดผมให้นักเรียน เพื่อสร้างโอกาสด้านการสาธารณสุข รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา  เสื้อผ้า และผ้าห่มกันหนาว    ให้กับนักเรียนและประชาชนใน 2 หมู่บ้านดังกล่าวควบคู่กันไปอีกด้วย

\'กรมชลประทาน\' หนุนสร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ทุรกันดาร

  ทั้งนี้กรมชลประทานหวังว่าการจัดกิจกรรม CSR ดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้สังคมในพื้นที่ทุรกันดาร สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ตลอดจนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร ”  อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวในตอนท้าย

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ