ประชาสัมพันธ์

ไอทีเอ ยื่นหนังสือ ถึง บอร์ด กปน. หาข้อยุติเรื่องร้องเรียนการประกวดราคา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไอทีเอ หยิบยกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กำลังผลิตน้ำ และ กิจการประปา ยื่นบอร์ด กปน. ใช้เป็นข้อมูลเร่งหาข้อยุติแบบถูกต้อง และ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กรณีประกวดราคาขยายกำลังการผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์

นายวันชัย คุณาปราโมทย์ ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนกิจการค้าร่วม ไอทีเอ (ITA Consortium) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กิจการค้าร่วม ไอทีเอ ได้ทำหนังสือร้องเรียนยื่นถึงกรรมการการประปานครหลวง หรือบอร์ดกปน.ทุกคน รวมจำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นเรื่อง การกระทำที่ขัดต่อกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และไม่เป็นไปตามที่ประกาศไว้ในพระราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับกำลังการผลิตน้ำประปา และฉบับที่ 2 เป็นเรื่อง การกระทำโดยไม่สุจริต ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ภาครัฐ ข้อ 194 และตามประกาศประกวดราคา ข้อ 4.7  

 


นายวันชัย กล่าวต่อไปว่า เหตุผลที่ดำเนินการยื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณีการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ตามประกาศ กปน. ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในการนี้ กปน.ได้ประกาศให้กิจการค้าร่วม ไอทีเอ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว แต่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 2 ราย ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง  และมีคำวินิจฉัยตามหนังสือที่ กค (กอร) 0405.5/11496 ลงวันที่ 21 เม.ย.65 โดยระบุ ว่า "ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ทั้ง 2 ราย ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้ออย่างมีนัยสำคัญ จึงให้การประปานครหลวงกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป" ตรงนี้ขอมองว่า คณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ฯ อาจเข้าข่ายเป็นการพิจารณาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการคลัง และระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 หรือไม่ และ ไม่ปฎิบัติตามที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ การประกอบกิจการประปา และ กำลังผลิตน้ำ

นายวันชัยกล่าวอีกว่า อยากให้มีการพิจารณาออกมาอย่างชัดเจน และเที่ยงธรรม เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ประกอบการ จะไม่ทราบถึงข้อกำหนดในการออกแบบระบบประปา เรื่อง กำลังผลิตน้ำประปา หมายถึงอะไร เพราะเมื่อพิจารณาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 ตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 22 เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 112ง หมวด 1 บททั่วไปข้อ 5 หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการประปาทุกรายจำเป็นต้องทราบโดยทั่วกันแล้วว่า ข้อกำหนดในการออกแบบระบบประปา เรื่อง กำลังผลิตน้ำประปา หมายถึง ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิต ซึ่งได้หักปริมาณน้ำสูญเสียต่างๆ ในกระบวนการผลิตน้ำประปา และได้มีผู้สนใจประกวดราคาได้ยื่นเสนอขอแก้ไขคุณสมบัติเกี่ยวกับกำลังผลิตน้ำประปาให้ลดลงเหลือ 4,000 ลบ.มต่อชม.  

 


"เท่ากับว่า ผู้ประกอบการรายนั้น ทราบแล้วตั้งแต่ร่างประกาศประชาวิจารณ์ว่า กำลังผลิตน้ำประปาหมายความว่าอย่างไร จึงไม่อาจกล่าวอ้างได้เลยว่าไม่ทราบว่า รวมน้ำสูญเสียแล้วหรือไม่อย่างไร ประกอบกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ กิจการประปา ได้ประกาศไว้ชัดเจน ทำให้เชื่อได้ว่า เข้าข่ายกระทำขัดต่อระเบียบกระทรวงการคลัง หมวด 8 การทิ้งงาน หน้า 63 เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 210ง วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ข้อ 194

ไอทีเอทำหนังสือร้องเรียนถึงบอร์ดกปน.

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายรายไม่ว่า จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม กระทำการอันเป็นการขีดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า บุคคลดังกล่าวควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยังผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ” นายวันชัย กล่าว 

 


นายวันชัย กล่าวย้ำอีกว่า จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายต้องทราบโดยสุจริตตั้งแต่ต้นแล้วว่า กิจการประปาที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำลังการผลิตน้ำประปา หมายถึงอะไร ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ และกรมชลประทาน ได้กำหนดคำจำกัดความของกำลังผลิตน้ำประปา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ แต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว จะไม่ทราบได้อย่างไร การกระทำดังกล่าว เข้าข่ายกระทำผิดข้อ 194 ดังนั้น จึงขอให้ กปน. ทำหนังสือไปสอบถามบริษัทดังกล่าวในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐที่ประกอบกิจการประปา ด้วยว่า ท่านทราบหรือไม่ กำลังการผลิตน้ำประปา หมายถึงอะไร และท่านประกอบอาชีพเกี่ยวกับกิจการประปา ใช่หรือไม่ เพื่อความโปร่งใส และปฏิบัติไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และตามมาตรา 157 เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐทราบหรือมีเหตุให้สงสัยแล้ว แต่ไม่กระทำการใด ๆ อาจเข้าช่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงควรสอบถามข้อเท็จริง ตามที่ปรากฏได้มีประกาศไว้ ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ทุกประการ 
"กิจการค้าร่วม ไอทีเอ (ITA Consortium) จึงขออ้อนวอนให้กรรมการการประปานครหลวงทุกท่าน ได้ตรวจสอบความถูกต้องการกระทำโดยไม่สุจริต ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ภาครัฐ ข้อ 194 และตามประกาศประกวดราคา ข้อ 4.7 หรือไม่ เพื่อสร้างมาตรฐานแห่งความยุติธรรมให้ปรากฏในสังคม" นายวันชัย กล่าว

ITA หยิบยกประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศ  ITA หยิบยกประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศ  ITA หยิบยกประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศ  ITA หยิบยกประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศ  ITA หยิบยกประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศ  ITA หยิบยกประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ