ประชาสัมพันธ์

สร้างผู้ส่งออก "วิสาหกิจชุมชน" จ.น่าน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"รักบ้านเกิด" ร่วมกับ EXIM BANK สร้างผู้ส่งออก "วิสาหกิจชุมชน" จ.น่าน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน แนวคิดในการบริหารธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม


    บริษท "รักบ้านเกิด" จำกัด ผู้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( "EXIM BANK" )จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ 
 EXIM เพื่อ สิ่งแวดล้อม โดยมี คุณจารุวรรณ จิณเสน กรรมการผู้จัดการ โกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท เครือข่าย
เกษตรกร และ "วิสาหกิจชุมชน"  ในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เข้ารับการส่งเสริมความรู้และแนวคิดในการบริหารธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ "วิสาหกิจชุมชน" สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  ณ โกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท


โดยในกิจกรรมดังกล่าว คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมแชร์
แนวคิดการบริหารธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืน กล่าวว่า ความยั่งยืนสามารถมองผ่าน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม  ซึ่งกระแสปัจจุบัน ที่ทั่วโลกให้ความสนใจคือ"เกษตรวิถีอินทรีย์" สำหรับประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แต่เราจะทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถบริโภค
อาหารอย่างมีคุณภาพ และช่วยกันลดปัญหา "ขยะ" เหลือทิ้งให้มากที่สุดด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญ คือการ
 สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่โดดเด่น ด้วยวิธีการสร้างเรื่องราวเพื่อเพิ่มมูลค่าใหกับสินค้าของเรา เพราะ
เชื่อว่าสินค้าของประเทศไทยสามารถพัฒนาต่อยอดระดับโลกได้

ทั้งนี้ทาง "รักบ้านเกิด" รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไดร่วมงานกับทั้ง 3 ภาคส่วน ได้แก่ รัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม จนเกิดเป็นโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักของ "รักบ้านเกิด"  คือส่งเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน และการร่วมมือกับ "EXIM BANK"  ด้านการขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจไทยปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืนรวมถึงแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกยุคใหม่

    ดร.รักษ์  วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำข้าแห่งประเทศไทย
("EXIM BANK")  ร่วมแชร์แนวคิดในการบริหารธุรกิจยุคใหม่ว่าสมการของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ
อย่างยั่งยืนในปัจจุบันประกอบด้วยตัวแปร 3Pได้แก่  People หรือ คน ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำพาทุกองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผู้บริหารยุคใหม่จำเป็นต้องสร้างคนและทีมที่แข็งแกร่งโดยให้ความสำคัญ กับการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรในองค์กรลูกค้า ไปจนถึง Stakeholders ตลอดจนสังคมและชุมชน เราเริ่มต้นจากการดูแลให้พนังานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมที่จะทำงานให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม ต่อมาเรา  

 

วิสหกิจชุมชน จ.น่าน

 

สร้างผู้ส่งออกวิสาหกิจชุมชน จ.น่าน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

  จึงขยายผลไปสู่ Planet ได้แก่โลกผู้บริโภคในปัจจุบันมักจะเลือกใช้สินค้าและบริการโดยพิจารณาจาก
คุณค่าของแบรนด์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและสังคมโลกผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องไม่ละเลยที่จะรักษาและดูแลสังคม และ สิ่งแวดล้อม รอบตัวผู้บริโภคด้วยเช่นกัน 

  สินค้ารักษ์โลกจึงเป็นเทรนด์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดการค้ายุคใหม่ สุดท้าย การพัฒนาในมิติของ  "คน" และ "สิ่งแวดล้อมโลก"  จะสร้าง Profit หรือกำไรที่ทำให้องคก์รอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้และนี่คือเส้นทางการเติบโตของ
"EXIM BANK"  ภายใต้การดำเนินบทบาท  "ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย" ที่มุ่งสร้าง Empathic 
Workplace และ Sustainable Development ขององค์กรและโลก จนสามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินงานจาก
ขาดทุนกว่า 1,340 ล้านบาทในปี 2563 เป็นกำไรได้ภายใน ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี

   ดร.รักษ์ กล่าวว่า  ผู้ประกอบการไทยมีความ "เก่งและดี" ไม่แพ้ชาติใดในโลก สะท้อนได้จากสินค้าไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดโลก โดยเฉพาะในด้านคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อาจต้องเพิ่มเติม คือ "เสน่ห์" ซึ่งจะเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ สร้างสรรค์การเล่า
เรื่อง (Storytelling) เพื่อนำ เสนอสินค้าได้อย่างน่าสนใจและบอกเล่าว่าสินค้านั้น สร้างคุณค่าต่อ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างไร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า โดยไม่เน้นการแข่งขัน ด้านราคา ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างธุรกิจที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น
นอกจากการบรรยายและสร้างแรงบันดาลใจจากคุณณัฐวุฒิและ ดร.รักษ์ ยังมีการบรรยายให้ความรู้ 
และสาธิตการทำถ่านชีวมวลจากเปลือกโกโก้ โดยคุณประธาน  พยอม นักวิชาการพลังงานชำนาญการ
สำนักงานพลังงาน จังหวัดน่าน รวมถึงการบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อ "การบริหารธุรกิจชุมชนอย่าง
ยั่งยืนตาม BCG โมเดล" โดย คุณยุทธพงศ์  มีแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า "EXIM BANK" 
และคุณปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมุ่งหวังส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมเพื่อผลักดันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สู่การบริหารธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

   โดยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆแบบนี้ของเรา ไดที่ www.rakbankerd.com,
www.facebook.com/rakbankerd และ IG: rakbankerd_official หรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ [email protected]
rakbankerd 

 

สร้างผู้ส่งออกวิสาหกิจชุมชน จ.น่าน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

สร้างผู้ส่งออกวิสาหกิจชุมชน จ.น่าน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

สร้างผู้ส่งออกวิสาหกิจชุมชน จ.น่าน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ติดตาม คมชัดลึก ได้ที่ YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด