ประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ว!! DGA จัดประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

DGA จัดประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565” เพื่อเฟ้นหาหน่วยงานอปท. กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ภายใต้แนวคิด ‘ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน’ เปิดรับสมัคร 2 ก.ย.-5 ต.ค.65

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและบริการแพลต์ฟอร์มกลางทางดิจิทัล ตลอดจนการบริการด้านวิชาการเพื่อการค้นคว้า วิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ และงานให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565” 

 

โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อค้นหาและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่น ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ได้สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ และตอบโจทย์ประชาชน รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลถือเป็นอีกหนึ่งเวที ที่เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชัน การให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการของประชาชน ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้กล่าวถึงโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565” ว่า “รัฐบาลมีแนวทางขับเคลื่อนประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการดิจิทัลภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานรัฐจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันวางแผน และพัฒนาการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ร่วมกันสร้างมิติใหม่การให้บริการประชาชน รวมไปถึงหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทั้ง อบต. เทศบาล และ อบจ. ที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ต้องสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐได้ง่ายขึ้น โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565” จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดระบบการทำงานแบบใหม่ เชื่องโยงข้อมูลการทำงานระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล มีข้อมูลที่เปิดเผยโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในงานบริการ และ เป็นไปตามเจตนาและหลักการที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ”

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เริ่มแล้ว!! DGA จัดประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565"

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากผลงานที่เข้าร่วมประกวดในปีที่ผ่านมาที่มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 100 แห่ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ของตนอย่างแท้จริง และสำหรับปีนี้ DGA หวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเข้าร่วมประกวดมากกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะผ่านการพิจารณาผลงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานจาก อปท. ทั่วประเทศ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพียงจำนวน 20 หน่วยงานจะได้รับรางวัล “ท้องถิ่นดิจิทัล” จากท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่นๆ 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เริ่มแล้ว!! DGA จัดประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565"

 

นอกจากนี้สำหรับ อปท.ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดจากจำนวน 20 หน่วยงาน จะได้รับการคัดเลือกเพื่อไปสู่ “รางวัลรัฐบาลดิจิทัล” (DG Awards (Digital Government Awards) ในหมวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล จำนวน 3 รางวัล โดยได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐต่อไป”

 

อีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญ นั่นคือ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กกถ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กล่าวว่า “กกถ.ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนระบบการกระจายอำนาจในภาพรวม รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจฯ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 

โดยกกถ. ได้มีการประเมินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สอดคล้องกับโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร และการให้บริการประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับประชนชน”

 นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการ กกถ.

เริ่มแล้ว!! DGA จัดประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565"

 

โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” เปิดรับสมัครประกวดผลงานตั้งแต่ 2 กันยายน จนถึง 5 ตุลาคม 2565 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ dgti.dga.or.th/dgti-local/ หรือ E-mail :[email protected] และ โทร.02 612 6060

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ