ประชาสัมพันธ์

"ซีเค พาวเวอร์" คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน Social Empowerment จากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ผลงาน “โครงการหิ่งห้อย” โดดเด่นต่อเนื่อง 6 ปี - สร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

"ซีเค พาวเวอร์" คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน Social Empowerment จากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ผลงาน “โครงการหิ่งห้อย” โดดเด่นต่อเนื่อง 6 ปี - สร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โครงการหิ่งห้อย โดย ซีเค พาวเวอร์ - ‘เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง’ สร้างคุณค่าที่ดีให้กับชุมชน ที่อยู่ห่างไกล ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค “คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ด้าน Social Empowerment - องค์กรตัวอย่างที่มีความโดดเด่นทางด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม” จาก Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย ด้วยผลงาน อันโดดเด่นของ “โครงการหิ่งห้อย” กิจกรรมเพื่อสังคมของ CKPower ที่จัดทำอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายในการ ‘เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง’ สร้างคุณค่าที่ดีสอดคล้องกับวิถีชุมชน ให้กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกล ทั้งในประเทศและ สปป.ลาว

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “CKPower เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ต่ำที่สุดรายหนึ่ง เราให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนขององค์กรเราเอง และสังคม ผ่าน โครงการหิ่งห้อย กิจกรรมเพื่อสังคมหลักของ CKPower ซึ่งเกิดจากการที่เราได้เข้าไปสำรวจลักษณะและความต้องการของชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกล ในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ น้ำและไฟฟ้า 

 

รวมถึงด้านการศึกษาที่ต้องการให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA 2022) ด้าน Social Empowerment (การสร้างความเข้มแข็งในสังคม) ที่ CKPower ได้รับนั้น เป็นกำลังใจสำคัญให้เรายิ่งทุ่มเทตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ความสำเร็จนี้มาจากการสนับสนุนของพันธมิตร และชุมชนต่างๆ รวมถึงจิตอาสาของ CKPower ทุกคนที่ได้ร่วมแรงกาย แรงใจและ พลังสมองในการดำเนินโครงการหิ่งห้อยจนกระทั่งเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม และได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้”

"ซีเค พาวเวอร์" คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน Social Empowerment จากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ผลงาน “โครงการหิ่งห้อย” โดดเด่นต่อเนื่อง 6 ปี - สร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

"ซีเค พาวเวอร์" คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน Social Empowerment จากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ผลงาน “โครงการหิ่งห้อย” โดดเด่นต่อเนื่อง 6 ปี - สร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของ “โครงการหิ่งห้อย” คือ การใช้ทักษะและองค์ความรู้ของ CKPower ด้านวิศวกรรม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าเพื่อสังคมคุณภาพ โดยร่วมคิด ร่วมวางแผนพัฒนา ไปสู่การลงมือทำจริงร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกังหันน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ชุมชน อาคารเรียนประหยัดพลังงาน บ่อเก็บน้ำระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ

"ซีเค พาวเวอร์" คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน Social Empowerment จากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ผลงาน “โครงการหิ่งห้อย” โดดเด่นต่อเนื่อง 6 ปี - สร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

 

ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีของการดำเนินงาน โครงการหิ่งห้อย CKPower ได้มีโอกาสสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว ตามวิถีชุมชนถึง 40 สิ่งปลูกสร้าง เด็กและเยาวชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ราว 1,700 คน ใน 8 ชุมชน และขยายผลต่อยอดสู่การลงมือทำจากรุ่นสู่รุ่น เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนให้กับชุมชนและสังคมถึง 7 แหล่งเรียนรู้ อาทิ กังหันน้ำขนาดเล็กผลิตไฟฟ้า อาคารเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อเก็บน้ำระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสา CKPower ราว 800 คน ผสานภาคีเครือข่าย 16 องค์กร โดยมีพันธกิจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals: SDGs ที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศไว้

"ซีเค พาวเวอร์" คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน Social Empowerment จากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ผลงาน “โครงการหิ่งห้อย” โดดเด่นต่อเนื่อง 6 ปี - สร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

"ซีเค พาวเวอร์" คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน Social Empowerment จากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ผลงาน “โครงการหิ่งห้อย” โดดเด่นต่อเนื่อง 6 ปี - สร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

 

“เรามุ่งหวังในการสร้าง DNA การเป็นผู้ให้ในหมู่บุคลากรของ CKPower โดยนำความรู้ทางด้านวิศวกรรม สู่การสร้างคุณค่าทางสังคม ผ่านกลยุทธ์หลักในการดำเนินกิจกรรม CSR ขององค์กร 4 ข้อ คือ เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง เราได้เติมขีดความสามารถทางด้านวิศวกรรมพลังงานสะอาด มาต่อยอดนวัตกรรมกระบวนการเพื่อส่งต่อพลังงานสะอาดสร้างคุณค่าแก่สังคม ด้วยความร่วมมือของพนักงานในกลุ่ม CKPower พร้อมกับสร้างสานสัมพันธ์อย่างครบด้านทั้งพนักงาน ชุมชม และภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายธนวัฒน์ กล่าว

"ซีเค พาวเวอร์" คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน Social Empowerment จากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ผลงาน “โครงการหิ่งห้อย” โดดเด่นต่อเนื่อง 6 ปี - สร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

 

รางวัล AREA 2022 จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย เพื่อเชิดชูและให้เกียรติองค์กรที่มีความโดดเด่นในเอเชีย แบ่งเป็น 8 ด้านสำคัญ ได้แก่

 

 • 1. ด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม (Social Empowerment)
 • 2. ด้านการจัดการบุคคล (Investment in People)
 • 3. ด้านสุขภาพ (Health Promotion)
 • 4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Leadership)
 • 5. ด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
 • 6. ด้านความเป็นผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Leadership) และ
 • 7. ด้านความเป็นผู้นำองค์กร (Responsible Business Leadership)
 • 8. ด้านรายงานภาพรวมความยั่งยืนประจำปี (Corporate Sustainability Reporting)
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด