ประชาสัมพันธ์

"ซีพีเอฟ" หนุน "ทำแนวกันไฟป่า" ดอยอินทนนท์ ดูแลผืนป่ายั่งยืน

"ซีพีเอฟ" ร่วมสนับสนุนปฏิบัติการป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินนทนนท์ จ.เชียงใหม่ มอบเครื่องเป่าลม ใช้ในภารกิจ "ทำแนวกันไฟป่า" รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดูแลผืนป่ายั่งยืน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร "ซีพีเอฟ" เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องเป่าลม 12 เครื่อง สนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ในการ "ทำแนวกันไฟ" เพื่อป้องกันและดับไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

โดยมี นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รับมอบ พร้อมกันนี้ ซีพีเอฟ นำไข่ไก่ ซึ่งสนับสนุนโดยสายธุรกิจไก่ไข่ จำนวน 60 แผง มอบให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ อาสาสมัครพิทักษ์ป่า เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

นายวุฒิชัย ระบุว่า "ซีพีเอฟ" ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการป้องกันไฟป่า และดูแลผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินนทนนท์ อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สอดรับกับเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ในการมีส่วนร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

 

“บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งมนุษย์และสัตว์ ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการปกป้องทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน” นายวุฒิชัย กล่าว

\"ซีพีเอฟ\" หนุน \"ทำแนวกันไฟป่า\" ดอยอินทนนท์ ดูแลผืนป่ายั่งยืน

 

นายวุฒิชัย กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า "ซีพีเอฟ" มุ่งมั่นมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยไปแล้วมากกว่า 1 หมื่นไร่ ผ่านการดำเนินโครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า พื้นที่ 6,971 ไร่ และ โครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ามากกว่า 1 หมื่นไร่

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก โดยร้อยละ 100 ของวัตถุดิบหลัก มาจากพื้นที่ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า อาทิ ข้าวโพด น้ำมันปาล์ม ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง เป็นต้น

\"ซีพีเอฟ\" หนุน \"ทำแนวกันไฟป่า\" ดอยอินทนนท์ ดูแลผืนป่ายั่งยืน

 

และร้อยละ 100 ของวัตถุดิบสามารถตรวจย้อนกลับถึงแหล่งที่มา ทำให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้ต้นไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ทิ้งใบ ประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัด ทำให้อัตราการเกิดไฟป่าในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

\"ซีพีเอฟ\" หนุน \"ทำแนวกันไฟป่า\" ดอยอินทนนท์ ดูแลผืนป่ายั่งยืน

 

เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าและเกิดฝุ่นหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ จัด "ทำแนวกันไฟ" รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์


แต่เนื่องจากยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องเป่าลม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแนวกันไฟและดับไฟป่าในพื้นที่ และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์ ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและช่วยลดความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และอาสาสมัคร                  

 

“ขอขอบคุณซีพีเอฟ ที่สนับสนุนอุปกรณ์ในภารกิจทำแนวกันไฟและดับไฟป่า บริเวณผืนป่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทำภารกิจป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า ปัญหาหมอกควัน และPM 2.5 ให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งนำไข่ไก่มามอบให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน” หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าว

ข่าวที่น่าสนใจ