ประชาสัมพันธ์

"ป.ป.ช." จัดอบรมหลักสูตร (นยปส.) รุ่นที่ 13

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ป.ป.ช." จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13 จํานวน 85 คน

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13  และกล่าวบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและ ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช.” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมภายในหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการและสภาวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 85 คน

 

และในเวลา 13.00 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการ ป.ป.ท. ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตของประเทศไทย”

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า "สํานักงาน ป.ป.ช. ตระหนักถึงปัจจัยสําคัญที่สุดที่มีส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ คือ บุคลากร ผู้บริหารของทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง มีความสามารถในการนําความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน และให้ความร่วมมือผลักดันหรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งก่อให้ เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําให้องค์กรสามารถดําเนินการตามบทบาทภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ตาม หลักธรรมาภิบาล"

 

ดังนั้น เพื่อให้การเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต และให้การดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สํานักงาน ป.ป.ช. จึงจัดการอบรม “หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.)

ซึ่งมีกําหนดการอบรมระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกันยายน ของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นําในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนากลไกและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์สํานักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นผู้นําต้นแบบที่ดี สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เป็นที่ตั้ง และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดพลังร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาค

 

ส่วนให้สัมฤทธิ์ผล โดย “หลักสูตรนัก บริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) นั้นเปิดทําการอบรมมาแล้วด้วยกันทั้งหมด 12 รุ่น โดยรุ่นล่าสุด (ปี 2565) นับเป็นรุ่นที่ 13 โดยการฝึกอบรม ประกอบด้วยกิจกรรมภาควิชาการ การอภิปราย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ เป็นต้น

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ