ประชาสัมพันธ์

“Law ฟัง You” เวทีการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย

“Law ฟัง You” เวทีการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“Law ฟัง You” หรือจะเรียกให้เข้าใจกันแบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายว่า “รอฟังอยู่” เป็นการเปิดแนวคิดเพื่อสร้างสรรให้เป็นเวทีสำหรับการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับร่างกฎหมายต่าง ๆ

“Law ฟัง You” เวทีการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย

“Law ฟัง You” หรือจะเรียกให้เข้าใจกันแบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายว่า “รอฟังอยู่” เป็นการเปิดแนวคิดเพื่อสร้างสรรให้เป็นเวทีสำหรับการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับร่างกฎหมายต่าง ๆ จากประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร และภาคประชาชน เป็นช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย พ.ศ. 2562 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำร่างกฎหมาย

“Law ฟัง You” เวทีการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย

โดยที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายผ่านกิจกรรม “Law ฟัง You” อาทิ งาน Hackathon รับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบกลางทางกฎหมายของประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 120 คน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท นักศึกษา ผู้อยู่ในวัยเกษียณอายุ ตัวแทนคนพิการ และพระภิกษุสงฆ์ นอกจากนั้น ยังมีงานรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ซึ่งจัดไปเมื่อเดือนกันยายน 2563 โดยมีน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนจากสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยในภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

“Law ฟัง You” เวทีการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย

 

กิจกรรม “Law ฟัง You” ถือเป็นบันไดก้าวแรกในการพัฒนาระบบกลางทางกฎหมายของประเทศ โดยสำนักงานฯ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) จัดงาน “Law ฟัง you” เปิดตัวระบบกลางทางกฎหมาย ทาง www.law.go.th ไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำร่างกฎหมาย โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางยูทูปช่อง DGA Thailand https://www.youtube.com/watch?v=kr1zn6vUwII

“Law ฟัง You” เวทีการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย

“Law ฟัง You” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการทำงานด้านกฎหมายร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Networking) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนผู้สนใจด้านกฎหมายของประเทศ (Community Engagement) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย active citizen และส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเป็น active citizen อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทยไปสู่ระดับสากล รวมถึงเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ (new generation) สามารถเข้าถึง ติดตาม และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานฯ ได้มากขึ้น ตลอดจนประชาชนรับรู้ถึงภารกิจของสำนักงานฯ และเฝ้าติดตามการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานฯ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“Law ฟัง You” เวทีการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย

การจัดกิจกรรม “Law ฟัง You” เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการสื่อสารข้อมูลด้านกฎหมายไปสู่ภาคประชาชนที่สามารถบอกเล่าเรื่องราว มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทำให้สำนักงานฯ ได้รับ “รางวัลเลิศรัฐ” สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดี : Law ฟัง You โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล

        รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง โดยจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

“Law ฟัง You” เวทีการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านกฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายที่ใช้บังคับเป็นกฎหมายที่ดี ที่จะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “Better Regulation for Better Life” โดยนอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการร่างกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย การสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่สำนักงานฯ ตรวจพิจารณา ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำร่างกฎหมาย เพื่อให้งานด้านกฎหมายของประเทศมีการพัฒนาคุณภาพกฎหมายที่ดี สามารถแก้ไขข้อขัดข้อง และส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 

            ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม “Law ฟัง You” และระบบกลางทางกฎหมายของประเทศได้ทางเว็บไซต์ www.law.go.th และเฟซบุ๊กเพจของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (Law Reform Commission) ที่ www.facebook.com/thailawreform

 

 

 

logoline