ม.มหิดล ได้ที่ 1 ของไทยในภาพรวม (Overall Ranking)

03 มิ.ย. 2564
242
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ม.มหิดล ได้ที่ 1 ของไทยในภาพรวม (Overall Ranking) จากผลการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2021

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2021 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วเอเชีย โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคะแนนรวมดีที่สุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ในภาพรวม (Overall Ranking) 

Times Higher Education Asia University Rankings 2021 พิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพ 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 25, การวิจัย (Research) ร้อยละ 30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 7.5 และความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 โดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมจัดอันดับในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 551 แห่ง จาก 30 ประเทศ ซึ่งผลจากการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2021 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยในภาพรวม (Overall Ranking) โดยอยู่ในอันดับที่ 130
ของเอเชีย ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com/news/asia-university-rankings-2021-results-announced)

ม.มหิดล ได้ที่ 1 ของไทยในภาพรวม (Overall Ranking)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า งานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดลสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์สังคม นอกจากนี้ยังได้ทำหน้าที่บ่มเพาะคนรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาวิชาให้ได้มาร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่ท้าทายในโลกยุคปัจจุบัน โดยประสานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถมองปัญหาได้อย่างรอบด้าน และรับผิดชอบต่อสังคม

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม 
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)  

ภาพประกอบออกแบบโดย วรรณภา อินทรประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

ม.มหิดล ได้ที่ 1 ของไทยในภาพรวม (Overall Ranking)