MEA คว้า 4 รางวัล โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563

02 มิ.ย. 2564
57
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA คว้า 4 รางวัล โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยครั้งนี้ หน่วยงานของ MEA ที่ได้รับรางวัลมีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี และ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเยี่ยม" การไฟฟ้านครหลวง เขตนวลจันทร์ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีมาก" และ การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดี" นับเป็นการรับรางวัลสำนักงานสีเขียวติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำความสำเร็จของการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ MEA อย่างแท้จริง 

MEA คว้า 4 รางวัล โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563

 

MEA คว้า 4 รางวัล โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563

 


ทั้งนี้ MEA ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการจัดการเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs) และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

MEA คว้า 4 รางวัล โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563

 

MEA คว้า 4 รางวัล โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563

 


 

โดย MEA มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการทำ 5ส การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกิจการของ MEA นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษ รวมทั้งการจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพและราคา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควบคุมให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป
 

MEA คว้า 4 รางวัล โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563