ประชาสัมพันธ์

'ปลัดมท.' นำบอร์ด MEA ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใสปี64

'ปลัดมท.' นำบอร์ด MEA ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใสปี64
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ฉัตรชัย พรหมเลิศ" ปลัดมท. ในฐานะประธานบอร์ดการไฟฟ้านครหลวง พร้อมบอร์ดMEA ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส ประจำปี 2564

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(ปลัดมท.) ในฐานะประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้ว่าการ ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส ประจำปี 2564 เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างสุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: สมัครฟรี"MEA" เปิดรับสมัครอาคารประหยัดพลังงาน  MEA ENERGY AWARDS

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะคณะผู้บริหาร กล่าวว่า MEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นการดำเนินงานยึดถือและบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดี

รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมในการไม่ยอมให้บุคลากรใดกระทำการทุจริต สอดรับกับนโยบายสุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment หรือ ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

นอกจากนี้ MEA มีระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง MEA Whistle Blowing System ผ่านเว็บไซต์ https://anticorruption.mea.or.th ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่น MEA เป็นองค์กรโปร่งใส มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน

 

logoline