ประชาสัมพันธ์

"กองทุนดิจิทัล" เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเข้าถึงเงินสนับสนุน 3 พันล้านบาท ตั้งเป้าปฏิรูปประเทศสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์

  "กองทุนดิจิทัล" เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเข้าถึงเงินสนับสนุน 3 พันล้านบาท ตั้งเป้าปฏิรูปประเทศสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กองทุนดิจิทัล" เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงเงินทุนสนับสนุน ภายใต้กรอบนโยบาย 6 ด้าน ตั้งเป้าหมายปฏิรูปประเทศสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นชอบให้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ภายใต้วงเงิน 3,000,000,000.00 บาท ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

  "กองทุนดิจิทัล" เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเข้าถึงเงินสนับสนุน 3 พันล้านบาท ตั้งเป้าปฏิรูปประเทศสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์

 

 

 

โดยโครงการหรือกิจกรรม ต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุนทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

1.    Digital Manpower การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงอายุ
2.    Digital Health การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุข
3.    Digital Agriculture การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงรุก
4.    Digital Technology การส่งเสริมการนำอุปกรณ์และระบบดิจิทัล อาทิ IoT (Internet of Things) มาใช้ในการ  บริหารจัดการภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
5.    Digital Government & Infrastructure การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐ
6.    Digital Agenda มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

  "กองทุนดิจิทัล" เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเข้าถึงเงินสนับสนุน 3 พันล้านบาท ตั้งเป้าปฏิรูปประเทศสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุน และให้ทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ ชี้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการหรือกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

  "กองทุนดิจิทัล" เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเข้าถึงเงินสนับสนุน 3 พันล้านบาท ตั้งเป้าปฏิรูปประเทศสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์

ผู้สนใจสามารถยื่นขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://defund.onde.go.th ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2142 7575 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง