ประชาสัมพันธ์

ยผ.จัดประชุฝมรับฟังความคิดเห็นการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก กลุ่มที่ 3

ยผ.จัดประชุฝมรับฟังความคิดเห็นการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก กลุ่มที่ 3
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ยผ.จัดประชุฝมรับฟังความคิดเห็นการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก กลุ่มที่ 3

 

          
9 เม.ย. 64 จังหวัดจันทบุรี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก กลุ่มที่ 3 (จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนดร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก


          

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า การวางผังนโยบายระดับภาค เป็นการวางผังนโยบายการใช้พื้นที่โดยรวมของภาคในอนาคต ชี้นำการพัฒนาพื้นที่ให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และชุมชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน และระบบชุมชน การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ถ่ายทอดนโยบายจากผังประเทศสู่การพัฒนาพื้นที่ภาคอย่างเป็นระบบ    

 

ซึ่งการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก  จะเป็นการกำหนดนโยบาย แผนผัง มาตรการ   และวิธีการดำเนินการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนดร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำหรือผู้แทนภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออก ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จะได้นำไปบูรณาการเพื่อการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกต่อไป ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 


“ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ” โดยมีความสอดคล้องกับศักยภาพและจุดเด่นของแต่ละภาค ทั้งในด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน เพื่อเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และชุมชน อย่างบูรณาการ
          

 

“การจัดประชุมฯ ดังกล่าว ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และภาค ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้ระบบการผังเมืองของประเทศ ต้องมีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตั้งแต่ ระดับประเทศ ระดับภาค 
และระดับจังหวัด โดยให้หน่วยงานของรัฐใช้ดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์แก่สาธารณะ”

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง