"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย

26 ก.พ. 2564
218
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2564  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม ณ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม (ศาลาขาว) อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดย โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม เป็นโครงการที่มีแนวคิดในการขับเคลื่อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย

"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย

เพื่อต่อยอดสืบสานโครงการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจเาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง โดยการสร้างศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเช่ือมโยงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ป่าไม้ และนํ้า โดยกลไกลศูนย์อํานวยการจิตอาสา พระราชทาน ซึ่งมีการดําเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ในอําเภอเชียงของ อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย

"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย

 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการฯ จะเริ่มศึกษา วิจัย และพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น

1) ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ วางแผนออกแบบการพัฒนาพื้นที่ ในลักษณะสวนป่า และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการจําลองป่าหิมพานต์ และศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่า

2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการนํ้าและการจัดทําฝายทุกประเภท

3) ด้านการพัฒนาดิน ดูแลในส่วนของการจัดทําเกษตรขั้นบันได วนเกษตร ตลอดจนการป้องกันการชะล้างหน้าดิน

4) ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม  พัฒนาการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมะสม (GAP)

5) ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ จัดทําโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และจัดทําศูนย์พัฒนา ปศุสัตว์แบบครบวงจร

6) ด้านการพัฒนาประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลาท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงปลาพื้นถิ่น

7) ด้านการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ  จัดทําศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน

8) ด้านการท่องเที่ยว จัดทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ

"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง