'บิ๊กป๊อก-นิพนธ์' ร่วมหน่วยงานภาคี ถกวงประชุมศปถ. กำหนดตัวชี้วัดลดความสูญเสียทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อ 1 แสนประชากรให้ได้ในปี 2570

26 ก.พ. 2564
120
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

'บิ๊กป๊อก-นิพนธ์' ร่วมหน่วยงานภาคี ถกวงประชุมศปถ. กำหนดตัวชี้วัดลดความสูญเสียทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อ 1 แสนประชากรให้ได้ในปี 2570

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564  โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิต่างๆ เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อเสริมประสิทธิภาพมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

'บิ๊กป๊อก-นิพนธ์' ร่วมหน่วยงานภาคี ถกวงประชุมศปถ. กำหนดตัวชี้วัดลดความสูญเสียทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อ 1 แสนประชากรให้ได้ในปี 2570
 

'บิ๊กป๊อก-นิพนธ์' ร่วมหน่วยงานภาคี ถกวงประชุมศปถ. กำหนดตัวชี้วัดลดความสูญเสียทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อ 1 แสนประชากรให้ได้ในปี 2570

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนต้องดำเนินการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการใช้กลไกในระดับพื้นที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ตรงจุด การประชุม ศปถ. ในครั้งนี้ จึงได้หยิบยกประเด็นมาตรฐานการจัดตั้งด่านชุมชน ทั้งการวางโครงสร้างและการบริหารจัดการด่านชุมชน การกำหนดจุดจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางการเสริมประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงพื้นที่

'บิ๊กป๊อก-นิพนธ์' ร่วมหน่วยงานภาคี ถกวงประชุมศปถ. กำหนดตัวชี้วัดลดความสูญเสียทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อ 1 แสนประชากรให้ได้ในปี 2570

สำหรับแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมได้พิจารณาการกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2565 – 2570 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 ซึ่งกำหนดให้ลดอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนให้เหลือ 12 คน ภายในปี พ.ศ. 2570 รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี พ.ศ.2565 ให้รองรับเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนให้เหลือ 22.68 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี พ.ศ. 2565 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) พิจารณาต่อไป

'บิ๊กป๊อก-นิพนธ์' ร่วมหน่วยงานภาคี ถกวงประชุมศปถ. กำหนดตัวชี้วัดลดความสูญเสียทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อ 1 แสนประชากรให้ได้ในปี 2570

'บิ๊กป๊อก-นิพนธ์' ร่วมหน่วยงานภาคี ถกวงประชุมศปถ. กำหนดตัวชี้วัดลดความสูญเสียทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อ 1 แสนประชากรให้ได้ในปี 2570