'อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง] เปิด''ศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย'

25 ก.พ. 2564
394
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

'อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง] เปิด''ศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย'

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564 ) เวลา 11.00 น.นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและผ่านกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวครบถ้วนแล้ว ให้มีความประพฤติที่ดีกลับตนเป็นคนดี มีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปทำผิดซ้ำอีก

'อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง] เปิด''ศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย'

'อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง] เปิด''ศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย'

โดยจัดให้มีการรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวที่ได้รับความผลกระทบจากการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ซึ่งได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและติดตามผลการให้ความช่วยเหลือทั้งแก่เด็ก เยาวชน ผู้เสียหายและครอบครัวให้พัฒนาในทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกาที่ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค และสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ ยกระดับการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหาย และสอดคล้องกับภารกิจตามนโยบายของศาลเยาวชนและครอบครัว ในการอำนวยความยุติธรรมและพัฒนากลไกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ให้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่เด็ก เยาวชน ผู้เสียหายและครอบครัวด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โดยมีมาตรฐานสากลภายใต้หลักนิติธรรม และยังเป็นโครงการ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบภายหลังกระทำความผิด เพื่อให้ได้รับการแก้ไขอย่างครบวงจร 

'อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง] เปิด''ศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย'

'อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง] เปิด''ศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย'

ด้าน นางนิลุบล  ลิ่มพงศ์พันธุ์  ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ และผู้พิพากษาสมทบที่อุทิศตน อุทิศเวลา ในการช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชน ให้สามารถกลับตนเป็นคนดีได้ด้วยกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบ จึงทำให้โครงการฯ เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป

'อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง] เปิด''ศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย'

'อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง] เปิด''ศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใย'