ปลัดวธ.มอบนโยบายผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

23 ก.พ. 2564
177
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ปลัดวธ.มอบนโยบายผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมช่วยเหลือเครือข่ายช่วงโควิด-19 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเมื่อเร็วๆ นี้ว่าขอให้ผู้บริหารสป.วธ.และวัฒนธรรมจังหวัดใหม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ครม. แต่งตั้ง"ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร"อดีตรองปลัดฯ ขึ้นปลัดวธ.คนใหม่

เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน เชื่อมโยงงานวัฒนธรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอให้ช่วยกันดูแลเครือข่ายทางวัฒนธรรมในช่วงเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการทำงานร่วมกัน การยกย่องให้เกิดกำลังใจ อย่างไรก็ตาม ได้ฝากให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ทำงานโดยสุจริต บริหารองค์กร เครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่มาปรับใช้กับการทำงานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อยอดสิ่งเก่าๆที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ ขยายผลจนเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

ทั้งนี้ ผู้บริหารสป.วธ.และวัฒนธรรมจังหวัดใหม่ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้ มีจำนวน 8 ราย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 42/2564 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.วธ.) ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดวธ.และวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.)ได้แก่

ปลัดวธ.มอบนโยบายผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1.นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี กองการต่างประเทศ สป.วธ. เป็นผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.วธ. 2.นายวินัย วรวัตร์ ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สป.วธ.เป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วธ.

3.นางกฤษณา สิทธิราช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)ลพบุรีเป็นวธจ.ลพบุรี 4.นางบุญชู สาดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สวจ.สุโขทัย เป็นวธจ.สุโขทัย 

5.นางประสพสุข กันภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจราชการ กองตรวจราชการ สป.วธ.เป็นวธจ.ตาก 6.สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สวจ.พะเยาเป็นวธจ.สกลนคร

7.นางสุวิภา ปุณณะเวส นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สวจ.พระนครศรีอยุธยาเป็นวธจ.สระแก้ว

ขณะเดียวกันได้ลงนามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ 112/2564 เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายราเมศ ลิ่มสกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นวธจ.อำนาจเจริญ 

ปลัดวธ.มอบนโยบายผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ปลัดวธ.มอบนโยบายผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดใหม่ เร่งขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี