ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ลดฝุ่น-เพิ่มอ๊อกซิเจน เพื่อชีวิตคนเมือง

11 ก.พ. 2564
223
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ลดฝุ่น-เพิ่มอ๊อกซิเจน เพื่อชีวิตคนเมือง

     คนเมืองเผชิญฝุ่น

     นอกจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดระลอกใหม่แล้ว ในช่วงต้นปี 2564 คนเมืองกำลังเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กันอีกครั้ง ตัวอย่างจากข้อมูลของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งพบว่ามากกว่า 60 พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ มีคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

     2 - 3 ปีที่ผ่านมานี้ คนเมืองส่วนใหญ่รู้จักฝุ่น PM2.5 เป็นอย่างดี โดยเจ้าฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน นี้เทียบได้กับขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ ซึ่งเป็นขนาดเล็กเกินกว่าที่ขนจมูกจะดักไว้ได้ ทำให้ฝุ่นละอองชนิดนี้สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

   อีกทั้งงานวิจัยหลายชิ้นระบุชัดเจนว่า ฝุ่น PM 2.5 คือ สาเหตุของการเกิดโรคหลายชนิด อาทิ มะเร็งปอด โรคหัวใจขาดเลือด ถุงลมโป่งพองหรือหลอดลมอักเสบเรื้อรังเกิดจากมลพิษในอากาศ

ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ลดฝุ่น-เพิ่มอ๊อกซิเจน เพื่อชีวิตคนเมือง

ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้กำหนดให้การจัดการฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติ มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ เร่งระบายการจราจรไม่ให้ติดขัด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ จัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่

ขณะเดียวกันองค์กรขนาดใหญ่อย่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก็ได้ดำเนินธุรกิจไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การผลิตน้ำมันไร้สารตะกั่วเป็นรายแรก จนถึงพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นพลังงานสะอาด

  ป่าในกรุง ปอดแห่งใหม่

  ที่เป็นไฮไลท์สำคัญและได้รับความสนใจจากคนเมืองนั่นคือการดำเนินโครงการ“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ที่ตั้งใจให้เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงนี้เป็นที่เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรมบนที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่ โดยที่ดินแห่งนี้แต่เดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ทิ้งขยะ แต่ ปตท. นำองค์ความรู้จากการปลูกป่ามาแล้ว 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ มาต่อยอดเป็น “ป่านิเวศ” ที่จำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีต มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 270 ชนิด โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปลูกป่านิเวศ ของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ ร่วมกับองค์ความรู้การปลูกป่าของ ปตท.

75% ของพื้นที่นี้ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้พื้นเดิมของกรุงเทพและเป็นพันธุ์ไม้หายากจำนวนกว่า 270 ชนิด ใช้กล้าไม้จำนวนกว่า 40,000 ต้น มีรูปแบบการจัดเป็นสังคมพืชป่าแบบต่างๆ จำนวน 11 สังคมพืช ได้แก่ สังคมพืชป่าดิบลุ่ม  สังคมพืชป่าเบญจพรรณ  สังคมพืชน้ำตก สังคมพืชป่าน้ำกร่อย สังคมพืชไม้น้ำ  สังคมพืชป่าชายหาด  สังคมพืชป่าไผ่  สังคมพืชป่ากล้วย สังคมพืชป่าริมน้ำ สังคมพืชป่าตาล และสังคมพืชไม้ล้มลุกซึ่งใช้ปลูกบริเวณ Roof Garden โดยเนินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ คือ เนินด้านหน้าโครงการ มีขนาด 2,300 ตารางเมตร โดยพืชที่ปลูกเป็นสังคมพืชป่าดิบที่ราบลุ่ม เน้นปลูกพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบ ส่วนที่เหลือจะเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ 1 ไร่ คิดเป็นประมาณ 10 % ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่อาคารเพื่อการเรียนรู้ 2 ไร่ หรืออีกประมาณ 15 % ทั้งหมด

ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ลดฝุ่น-เพิ่มอ๊อกซิเจน เพื่อชีวิตคนเมือง

สำหรับพื้นที่อาคารเพื่อการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.อาคารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ กระตุ้นจิตสำนึกของคนเมืองให้เห็นคุณค่าของป่า ทำให้ “คน ป่า เมือง” กลับมาเกื้อกูลและพึ่งพากันโดยให้ความสำคัญกับ 2 ประเด็นหลัก คือ “กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม”

2. ห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก (Mini Theater) ซึ่งจะฉายภาพยนตร์สั้น “Helping Hands” ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ ในการส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งปัน ในการสร้างป่า สร้างคน เปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นสีเขียว

 3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยออกแบบเป็นทางชมเรือนยอด (Skywalk) ทอดยาวไปตามพื้นที่ของป่าที่มีความสูงตั้งแต่ระดับพื้นดินถึงระดับความสูง 10.2 เมตร ระยะทาง 200 เมตร (สามารถรับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) เป็นทางเดินเชื่อมไปยัง “หอชมป่า” (Observation Tower) ความสูง 23 เมตร เส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้คุณจะได้เรียนรู้เรียนรู้สังคมพืชต่างๆ ระหว่างทางเดิน พร้อมเพลิดเพลินไปกับการชมผืนป่า

ประโยชน์ของป่าในกรุงจึงเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่านิเวศ รวมถึงสามารถเข้ามาติดต่อทำกิจกรรมธรรมชาติอื่นๆตามที่สนใจ

ที่สำคัญนี่ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตออกซิเจน ทั้งช่วยดักจับฝุ่นและมลพิษทางอากาศ บรรเทาปัญหาที่เราเจออยู่ในขณะนี้ได้

     ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ลดฝุ่น-เพิ่มอ๊อกซิเจน เพื่อชีวิตคนเมือง

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง