กองทุนสื่อ เปิดแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564

05 ก.พ. 2564
188
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

กองทุนสื่อ เปิดแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564 ปลื้ม ภาคีเครือข่ายขยาย , ผู้ขอรับทุนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

วันนี้ 5 ก.พ.2564 ที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ได้จัดงานแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   ได้ดำเนินการจัดสรรทุนเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มาตั้งแต่ ปี 2560 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ซึ่งกองทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการการจัดสรรทุนโดยแบ่งประเภทของทุนออกเป็น 3 ประเภท คือ ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป   ซึ่งเปิดโอกาสสำหรับทุกกลุ่มทั้งผู้ผลิตรายเก่า รายใหม่ และเปิดกว้างสำหรับการผลิตเนื้อหา รวมถึงรูปแบบในการนำเสนอที่ให้เป็นไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ขอทุน  โดยกำหนดให้มีกลุ่มเป้าหมาย 4 เป็นเป้าหมาย  

ทุนประเภทยุทธศาสตร์ กำหนดประเด็นเนื้อหาการผลิตเป็นเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วยโครงการขนาดเล็ก  จำนวน 5 ประเด็น โครงการขนาดกลาง  จำนวน 4 ประเด็น และโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 1 ประเด็น  ถือเป็นยุทธศาสตร์การผลิตสื่อที่กองทุนต้องการให้เกิดขึ้น  และทุนประเภทความร่วมมือ ที่ต้องการให้ภาคีเครือข่ายมาร่วมทำงานกับกองทุน

กองทุนสื่อ เปิดแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
กองทุนสื่อ ผนึกพลังเครือข่าย 24 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปั้นโครงการ "รางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์"

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  แถลงว่าการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในแต่ละปี  คณะกรรมการกองทุนมีการกำหนดกรอบแนวทางหรือลักษณะโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558และข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560  ซึ่งในปีนี้ยอมรับว่าดีใจที่มีเสียงชื่นชมการทำงานทั้งของเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุน ภาคีเครือข่ายขยายเพิ่มมากขึ้นรวมถึงผู้ขอรับทุนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น  

กองทุนสื่อ เปิดแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564

ทั้งนี้การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแต่ละปีนั้น จะมีกระบวนการพิจารณาประกอบด้วยกลไกหลัก 3 ส่วนด้วยกัน คือ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะแต่งตั้งขึ้น  โดยในปีนี้มีนายสมชาย เจริญอำนวยสุข เป็นประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ และมีอนุกรรมการเป็นองค์ประกอบทำหน้าที่ในการพิจารณาหรือกลั่นกรองโครงการและกิจกรรม  

เนื่องจากโครงการที่เสนอเข้ามาในแต่ละปีมีจำนวนมาก คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น โดยคณะทำงานจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม  เมื่อคณะทำงานพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ก็จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองในรอบสุดท้าย จากนั้นจึงเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พิจารณาอนุมัติ และนำเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับทราบ

กองทุนสื่อ เปิดแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการสบายใจได้ว่า กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการจะเป็นไปด้วยความเปิดเผย โปร่งใสชัดเจน ผ่านกลไกทั้งคณะทำงานและคณะอนุกรรมการ สำหรับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเรื่องหนังรักชาตินั้น ขอเรียนให้ทุกท่านสบายใจว่าคณะกรรมการกองทุนฯ กำหนดประเด็นนี้ขึ้นมา โดยไม่มีนัยยะทางการเมืองใดๆ แอบแฝง เพียงแต่เห็นว่าประเด็นดังกล่าว มีความสำคัญกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สังคมไทยมีความแตกต่างทางความคิดค่อนข้างสูง

“สิ่งที่กองทุนต้องการคือ ต้องการคนที่เป็นมืออาชีพ คนที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ หรือมีทักษะในการสร้างภาพยนตร์ที่ทำให้คนไทยทุกกลุ่มมีความรู้สึกร่วมกันได้ และทำให้คนเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่ทำให้คนทะเลาะกัน เราจึงขอเชิญชวนบรรดานักคิดนักสร้างสรรค์ทั้งหลายมาขอทุนในประเด็นที่มีความท้าทาย ดังกล่าวนี้”

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ต่อจากนี้หลังจากปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 16.30 น.แล้ว   ทางกองทุนจะใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  เพื่อส่งต่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ก่อนที่อนุกรรมการฯ จะส่งต่อให้คณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมก่อนนำเสนอเพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อทราบ  และจะประกาศผลการอนุมัติโครงการ และทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนซึ่งคาดว่าไม่น่าเกินเดือนพฤษภาคม 2564

กองทุนสื่อ เปิดแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564