รับเงิน 2 เด้ง รมว.แรงงาน ย้ำชัด รับเงินชราภาพ ไม่ตัดสิทธิรับเบี้ยสูงอายุ

05 ก.พ. 2564
156
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

รับเงิน 2 เด้ง รมว.แรงงาน ย้ำชัด รับเงินชราภาพ ไม่ตัดสิทธิรับเบี้ยสูงอายุ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมยังสามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐได้ เพื่อแก้ข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในกรณีผู้สูงอายุ รับเงินซ้ำซ้อนกัน

รับเงิน 2 เด้ง รมว.แรงงาน ย้ำชัด รับเงินชราภาพ ไม่ตัดสิทธิรับเบี้ยสูงอายุ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ยธ.เร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุถูกเรียกเงินย้อนหลัง

                       

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้สั่งการให้นางสาวลัดดา แซ่ลี้ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงถึงข้อสงสัยของผู้ประกันตนในกรณีนี้ว่า “แม้ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม ก็มิใช่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกันตนดังกล่าวจึงเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552” ดังนั้น ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพ จึงเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน

รับเงิน 2 เด้ง รมว.แรงงาน ย้ำชัด รับเงินชราภาพ ไม่ตัดสิทธิรับเบี้ยสูงอายุ

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินตาม นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญด้านสวัสดิการสังคมในวัยเกษียณให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เพื่อช่วยสร้างความอุ่นใจมีเงินเลี้ยงชีพในรูปแบบบำนาญชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนไปตลอดชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณอย่างยั่งยืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

รับเงิน 2 เด้ง รมว.แรงงาน ย้ำชัด รับเงินชราภาพ ไม่ตัดสิทธิรับเบี้ยสูงอายุ

ที่มา..ประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง