มหาดไทยแจ้งทุกจังหวัด เดินหน้าขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

05 ก.พ. 2564
67
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

มหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เดินหน้าขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน

วันนี้ (5 ก.พ. 64) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภารกิจ และบริบทการพัฒนาของพื้นที่ในปัจจุบัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดดำเนินมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดมีความประสานสอดคล้องกันและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน มีความคล่องตัว สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งสามารถพิจารณาตั้งคณะทำงานในมิติต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่และประสิทธิผลการทำงาน พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ ดูแลรักษา รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน 

โดยใช้กลไกคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด เพื่อสนับสนุนและกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดสามารถกำหนดกลไกหรือแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมให้เป็นไปตามบริบทและภูมิสังคมของพื้นที่อีกด้วย