ประชาสัมพันธ์

พม.มุ่งส่งเสริมสิทธิและโอกาสของคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

พม.มุ่งส่งเสริมสิทธิและโอกาสของคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พม. ประชุมคณะกก.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่2/2562มุ่งเน้นการส่งเสริมสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการลดความเหลื่อมล้ำ

 

 
       นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

พม.มุ่งส่งเสริมสิทธิและโอกาสของคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

 

 

           นายจุติ กล่าวว่า สำหรับการประชุมฯ  ที่ประชุมได้หารือในประเด็นที่สำคัญเรื่องการขับเคลื่อนประเด็นตามมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 และที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นที่สำคัญตามมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการ ประจำปี 2562 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) 3) การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ 4) การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป และ 5) การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ

 

 

 

พม.มุ่งส่งเสริมสิทธิและโอกาสของคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

 

 

          ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

 

 


        นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย "คนพิการ" อย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งภาพรวมงานด้านคนพิการของประเทศไทย การขับเคลื่อนและกำหนดนโยบายการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และโครงการเร่งด่วนของกระทรวง พม. รวมถึงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม EQUAL) สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และกฎหมายระดับประเทศ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตในสังคมชุมชนได้อย่างอิสระเท่าเทียม และได้รับสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน ในปี 2563

 

 

 

พม.มุ่งส่งเสริมสิทธิและโอกาสของคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

 

 

          โดยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน และให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม ภายใต้แนวคิดในการดำเนินงาน 3 ประเด็นใหญ่ คือ 1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) 2) การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment) และ 3) การขจัดการอุปสรรคต่อคนพิการ (Barrier-free)

 

 

 

พม.มุ่งส่งเสริมสิทธิและโอกาสของคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

 

          ซึ่งในปี 2563 กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มีการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ที่สำคัญ 7 ประเด็นเร่งด่วน ได้แก่ 1) การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ 2) การส่งเสริมเข้าถึงสิทธิคนพิการ 3) การส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 4) การคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย 6) การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการ และ 7) ระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 

 

 

พม.มุ่งส่งเสริมสิทธิและโอกาสของคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ


 

logoline