ประชาสัมพันธ์

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แสดงศักยภาพนวัตกรรมที่สร้างโดยคนไทย เพื่อคนไทยและคนทั่วโลก สู่ประเทศแห่งนวัตกรรม

 

 


          “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” (5 ตุลาคม 2562) ปีนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบ “รางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2562” (Innovation Awards 2019) ให้แก่สุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562 ภายในงาน Innovation Thailand Expo 2019 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายด้าน สร้างให้เกิดคุณค่าที่ชัดเจนทั้งระดับองค์กร ระดับประเทศและระดับโลก และสื่อสารศักยภาพนวัตกรรมของคนไทยให้รับรู้ในวงกว้าง มุ่งสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม 

 

 

          ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการแกล้งดิน ซึ่ง NIA ได้ริเริ่มและจัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมในหลากหลายด้านร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคสังคม ได้แก่ มูลนิธิข้าวไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างให้เกิดความตื่นตัวและเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในหลากหลายด้านขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคนไทย เพื่อคนไทยและคนทั่วโลก รวมถึงนำสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไปสื่อสารสร้างภาพลักษณ์และสร้างให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งในประเทศและในเวทีสากล เพื่อผลักดันประเทศไทยให้ไปสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม”หรือ Innovation Nation

 

 


          ทั้งนี้ สุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562 ที่ NIA จัดประกวดขึ้นเอง รวมถึงจัดประกวดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มีทั้งหมด 10 รางวัล ดังนี้


          รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 
          จัดประกวดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ  แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามขนาดองค์กร ได้แก่ องค์กรขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดย่อม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ เว็บไซต์ชิปป๊อปดอทคอม พัฒนาโดย บริษัท ชิปป๊อป จำกัด เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาค่าขนส่งและจองการส่งสินค้าออนไลน์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2559 ในประเทศไทยและมาเลเซีย โดยวาง platform Online ระบบจะเชื่อมต่อกับบริษัทขนส่งชั้นนำมากกว่า 15 บริษัท เช่น ไปรษณีย์ไทยFlash Express, Kerry Express, SCG Express และ lalamove เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาค่าจัดส่ง และประหยัดเวลาในการติดต่อ และติดตาม เป็นการสร้างระบบจองขนส่งออนไลน์ e-Logistic รายแรกในตลาด และเปิด API ในการเชื่อมต่อกับระบบ Logistic แบบ Full Service โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องมีรถขนส่งแม้แต่คันเดียว โดยทุกประเภท  ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 

          รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม ประจำปี 2562 
          จัดประกวดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมของประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามประเภทองค์กร ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร 


          ผู้ชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ LocalAlike.com : แพลตฟอร์มท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน พัฒนาโดย บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด เป็นนวัตกรรมระดับประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับชุมชน และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนภาคท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยกระบวนการสำคัญคือ การพัฒนาชุมชน มีขั้นตอนการทำงานที่เปิดโอกาสให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางการท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสนอประสบการณ์ท้องถิ่น และเพิ่มศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวด้วยชุมชน รวมถึงคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้ชุมชน ส่งผลให้มีการสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนหรือผู้ประกอบการท้องถิ่น ก่อให้เกิดการถ่ายทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มทางเลือกการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562

 

 


          รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบ ประจำปี 2562 
          จัดประกวดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมที่นำการออกแบบมาสร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่มและประโยชน์ในด้านต่างๆ

          แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.การออกแบบบริการ 
          ผู้ชนะเลิศ ประเภทออกแบบบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ My Platform ผลิตโดย MY PLATFORM CO.,LTD เป็น Platform สำหรับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ประกอบไปด้วย My Living แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย ให้นิติบุคคล และผู้พักอาศัยได้ติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การบริหารจัดการโครงการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยได้ครบถ้วน และสะดวกรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนพัสดุ การแจ้งซ่อม/ติดตามงาน การร้องเรียนปัญหา ระบบแชท/จัดกลุ่ม/การจัดประชุม การแจ้งบิลค่าน้ำ ค่าส่วนกลาง ฯลฯ ผ่านแอปพลิเคชัน My Living รวมถึงยังเป็น Everyday App สำหรับผู้พักอาศัยในการเชื่อมโยงกับบริการมากมายผ่าน My Service และเข้าถึงบริการต่างๆ ง่ายขึ้น อาทิ บริการแม่บ้านทำความสะอาด บริการล้างแอร์ ซักอบรีด ล้างรถเคลื่อนที่ บริการสั่งอาหาร บริการสั่งสินค้าอุปโภคบริโภค บริการจองสถานที่ บริการรับส่งพัสดุ ฯลฯ โดยนวัตกรรมนี้ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับชุมชนเข้าด้วยกัน สร้างความสะดวกสบาย ให้กับผู้ใช้ทั้งฝั่งโครงการและฝั่งผู้อยู่อาศัย และสร้างโอกาส ชุมชน และสังคมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ส่วนประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 

 

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562

 

 

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562

 


          รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ ประจำปี 2562
          จัดประกวดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมขึ้นในอุตสาหกรรมสื่อ ทั้งด้านเทคโนโลยีและเนื้อหาสื่อสารในแง่มุมใหม่ที่ก่อให้เกิดคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ในการเผยแพร่สู่สังคม แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. สารคดีสั้น 2. สปอตโฆษณา 3. เนื้อหา 4. สื่อมวลชน 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสารคดีสั้น ได้แก่ เปลี่ยนเป็น “เข้าใจ” โดย บริษัท คิดส์-คิสส์ สตูดิโอ จำกัด ซึ่งนำเสนอมุมมองปัญหาของระบบการเรียนการสอนที่ไม่สามารถทําให้นักเรียนเข้าใจหรือไม่ทําให้เกิดความสนใจในเนื้อหาหนังสือ รวมถึงวิธีสอนของอาจารย์ที่ไม่เหมาะกับนักเรียน และอีกหลายปัญหาที่เป็นปัจจัยให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย โดยแนวคิดใหม่นี้จะนำเสนอแนวทางที่ใช้หลักการ “เปลื่ยนจากท่องจําเป็นเข้าใจ” โดยใช้นวัตกรรมจากคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นําเอาหลักการออกแบบ และเทคโยโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสื่อกลางของการเรียนการสอนระหว่าง นักเรียนและอาจารย์ทดลองใช้จริง จนทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และสนุก โดยมีเป้าหมายการนำเสนอที่ทำให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของระบบการศึกษาในสังคม และชี้ให้เห็นถึงข้อเสียที่ควรปรับปรุงในระบบการเรียนการสอนแบบเก่า พร้อมนําเสนอการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สู่สังคม และใช้ได้จริง ส่วนประเภทเนื้อหา สื่อมวลชน และสปอตโฆษณา ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ


          รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562
          จัดประกวดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามขนาดขององค์กร ได้แก่ 1.ธุรกิจขนาดเล็ก 2. ธุรกิจขนาดกลาง 3. ธุรกิจขนาดใหญ่


          ผู้ได้รางวัลเกียรติคุณดีเด่นประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด องค์กรที่มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรชัดเจนในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีการดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ ใช้ BI เชื่อมโยงกับกลุ่มงานที่ทำงานกับลูกค้าและคู่ค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาโปรเจคต่างๆ ซึ่งองค์กรมีการทำงานแบบ Design Thinking process และมีการใช้กระบวนการ Agile โดยเฉพาะในทีมงานที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลผลิตด้านนวัตกรรมที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด 


          ผู้ได้รางวัลเกียรติคุณดีเด่นประเภทธุรกิจขนาดกลาง ได้แก่ บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด องค์กรที่มีการระดมทุนในระดับ Series A และมีแผนเพิ่มการระดมทุน ดังนั้น องค์กรจึงมีการปรับโครงสร้างเพื่อเตรียมความพร้อม โดยมีโครงการพัฒนาต่อยอดแพลทฟอร์มและบริการ MiClaim สำหรับปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการขยายขนาดของกลุ่มงาน Operation โดยปัจจุบัน มีรูปแบบธุรกิจเป็นการทำงานร่วมกับคู่ค้าที่หลากหลายใน Ecosystem ซึ่งปีที่ผ่านมารายได้และยอดผู้ใช้งานแพลทฟอร์มเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีแพลทฟอร์มใหม่เกิดขึ้นตามกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น องค์กรยังเน้นการใช้ Tacit Knowledge ระหว่างบุคคลมากกว่า Explicit Knowledge โดยผ่านกระบวนการ Agile อีกด้วย 


          ผู้ได้รางวัลเกียรติคุณดีเด่นประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) องค์กรที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจ Property โดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก พร้อมๆ กับการสื่อสารไปถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนผ่านกิจกรรม วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศ ทั้งนี้ องค์กรได้มุ่งสู่การทำธุรกิจแบบ Smart Property โดยมีการกำหนดเป้าหมายแยกตามกลุ่มงานอย่างเป็นแบบแผน มีการปรับปรุงกระบวนการในรูปแบบของ Tech Company และนำ AGILE มาใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำร่องก่อนขยายผลทั่วทั้งองค์กร โดยนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมากกว่าการสร้างรายได้โดยตรง


          รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย
          จัดประกวดโดย มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้พัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวของประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. กลุ่มอุตสาหกรรม 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 


          ผู้ชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมข้าวไทยในระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอก ข้าวเปลือกสำหรับ การผลิตข้าวฮางงอก พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยเป็นเครื่องเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเร่งกระบวนการแช่และการงอกของข้าวเปลือกในการผลิตข้างฮางงอก โดยการพ่นละอองน้ำใส่ข้าวในภาชนะปิดเป็นระยะเวลา 15 – 18 ชั่วโมง ส่งผลให้เมล็ดเริ่มงอกเร็วขึ้น โดยการข้าวจะเริ่มงอกภายใน 2 – 3 ชั่วโมงหลังจากที่หยุดพ่นน้ำ นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยลดระเวลาการงอกของข้าวจะ 2 – 3 วัน เหลือเพียงภภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 5 เท่า นอกจากนั้น กลิ่นและเนื้อของข้าวจะมีคุณภาพที่ดีและหอมกว่าข้าวเปลือกที่งอกตามธรรมชาติ ทั้งนี้ กลุ่มชุมชนหรือชาวนา สามารถซื้อนวัตกรรมนี้ได้ในราคาเริ่มต้นประมาณ 20,000 บาท สำหรับกำลังการผลิต 100 กิโลกรัมต่อวัน โดยมีจุดคุ้มทุนของการซื้อเครื่องอยู่ที่ 1.39 ปี ส่วนประเภทนวัตกรรมข้าวไทยในระดับในระดับวิสาหกิจชุมชน ไม่มีผู้ได้รับราง

 

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562

 

 

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562

 

 

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด