ประชาสัมพันธ์

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 17 ปี

 

               เวลา 08.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2562​ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 17 ปี โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิทั้งกรมฯ พระราม 9 และพระรามที่ 6 พร้อมทั้งสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

               กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดงานครบรอบ 17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง นับตั้งแต่การรวมกรมโยธาธิการ และกรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของ   การผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

 

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

               ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้นำเอานโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ภารกิจด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการให้บริการด้านช่าง โดยมีผลการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 

 

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

ภารกิจด้านการผังเมือง

               - การบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด ครบทั้ง 73 จังหวัด ในปี 2560 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี และสมุทรปราการ เนื่องจากมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมทั้งพื้นที่แล้ว)

 

               - โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำแผนดำเนินโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ และนำผังดังกล่าวมาเป็นแนวทางและข้อมูลในการศึกษา เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และการบรรเทาอุทกภัย

 

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

               - การประกาศใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ทำให้ผังเมืองมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการผังเมืองได้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การจัดระบบระเบียบดีขึ้น ส่งผลให้บูรณาการร่วมกันได้ดีขึ้นทุกภาคส่วน

 

               - การวางผังพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อชี้นำการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง และกิจการสาธารณูปโภค ให้มีทิศทางที่เป็นระบบและมีระเบียบ รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง

               - โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยอมรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

          

            - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ และเขื่อนชายแดน เพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน วัด โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการสูญเสียดินแดน

 

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

               - โครงการพัฒนาตามผังเมือง เป็นการต่อยอดงานผังเมืองมาเป็นโครงการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดเมืองน่าอยู่ สะดวกสบาย ปลอดภัย มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน โครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี

 

               - โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ใช้ผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำมาใช้ในการออกแบบก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่โบราณสถาน และพื้นที่บรรเทาทุกข์ที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมรุนแรง และเกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งประกอบด้วยคันป้องกันน้ำท่วม อาคารระบายน้ำ และการปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรง   

 

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

               - โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดถนนตามผังเมืองโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน โดยนำแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกันแล้วจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้เป็นระเบียบสวยงามตามแผนผังที่วางไว้ พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริเวณสาธารณะให้ได้มาตรฐาน แก้ปัญหาที่ดินตาบอด ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จ จำนวน 50 โครงการ ใน 43 จังหวัด และได้แจกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 16 โครงการ

 

ภารกิจด้านอาคาร

               - ดำเนินการตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 ประเภท ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี จำนวนประมาณ 500 อาคาร และโครงการสุ่มตรวจความปลอดภัยอาคารของเอกชน 9 ประเภท ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี จำนวนประมาณ 500 อาคาร ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร และจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาคาร

 

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

               - เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท จะทำให้โรงแรมประเภทที่ 1 (มีห้องพักอย่างเดียวไม่เกิน 50 ห้อง) และโรงแรมประเภทที่ 2 (มีบริการห้องพักอย่างเดียวเกิน 50 ห้อง หรือมีบริการเฉพาะห้องพักและห้องอาหาร)

 

               ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก ที่สร้างก่อนปี 2559 และอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎกระทรวง “เรื่องกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559” ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มีโอกาสได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้การผ่อนผันตาม ม.44 ในเรื่องนี้ จะมีผลบังคับใช้ไปถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

 

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง 


               กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้คำปรึกษา แนะนำด้านช่าง งานก่อสร้างพลับพลาพิธี และให้บริการศูนย์ทดสอบวัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน อีกภารกิจสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล ในแหล่งน้ำสาธารณะที่ประสบปัญหาผักตบชวาหนาแน่น ปัจจุบันกรมฯ มีแบคโฮบนโป๊ะ 5 ลำ สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 250 ตัน/วัน

 

               เรือสายพานลำเลียง ขนาดใหญ่ 25 ลำ สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 120 ตัน/วัน และเรือกำจัดผักตบชวาขนาดเล็ก 10 ลำ สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 25 ตัน/วัน รวม 40 ลำ พร้อมบุคลากรที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และการดำเนินโครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ตั้งแต่ปี 2559 โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบบ้าน สามารถนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ทันที

 

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

               ซึ่งปี 2562 จัดทำ “แบบบ้านอารยสถาปัตย์” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุหรือบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และ “แบบบ้านสำเร็จรูป” เพื่อแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างที่พักอาศัยให้มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

 

               “กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเข้าสู่ปีที่ 18 ในฐานะหน่วยงานองค์กรหลักของประเทศด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง ซึ่งพร้อมจะดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป”

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด