ประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการทำงานของสตรี 

ส่งเสริมการทำงานของสตรี 
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

.

 

 


          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สค. เข้าร่วมการประชุม Women and the Economy Forum (WEF) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 5 ตุลาคม 2562 ณ Hotel Club La Sarena, La sarena สาธารณรัฐชิลี โดยระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562 เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official on the Second Policy Partnership on Women and the Economy : PPWE2) 

 

ส่งเสริมการทำงานของสตรี 

 


          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30-21.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐชิลี ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์สตรีกับเศรษฐกิจ พบว่า ในกลุ่มประเทศสมาชิก APEC ยังขาดการพัฒนาข้อมูลด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีข้อเสนอด้านนโยบายของรัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงการเก็บข้อมูลด้านเพศ ทั้งนี้ มีข้อมูลเชิงบวก พบว่าผู้หญิงมีชั่วโมงการทำงานเท่าเทียมกับผู้ชาย ไม่มีการเลือกปฎิบัติการทำงานระหว่างเพศ มีการช่วยเหลือสตรีระหว่างลาคลอดบุตร ส่วนข้อมูลที่ควรปรับปรุง คือ การสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการทำงานของผู้หญิง บทบาทผู้นำสตรีทั้งภาครัฐและเอกชน การดูแลสุขภาพของผู้หญิงและการให้โอกาสผู้หญิงกลับเข้าทำงานหลังลาคลอดบุตร  

 

 

ส่งเสริมการทำงานของสตรี 

 

 

          นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาร่างเอกสาร WEF statement และ draft Santiago Roadmap on Women and Inclusive Growth 2019-2030 สาระสำคัญเพื่อส่งเสริมการทำงานของสตรี โดยการมีส่วนร่วมทั้งในระดับนโยบายภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่การคัดเลือก การจ้างงาน ค่าตอบแทน พัฒนาทักษะการทำงาน ความก้าวหน้า รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อม การไม่เลือกปฎิบัติ การคุ้มครองสิทธิการทำงาน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมงานวิจัย และการจัดเก็บข้อมูลแยกเพศ ด้วย

 

 

ส่งเสริมการทำงานของสตรี 

 

ส่งเสริมการทำงานของสตรี 

logoline