Lifestyle

PEA ได้รับผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 สูงสุดในรอบ 8 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

PEA ได้รับผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 สูงสุดในรอบ 8 ปี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 98.34 คะแนน ระดับ AA (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 95.24 คะแนน) เป็นคะแนนสูงสุดในรอบ 8 ปี ตั้งแต่การเข้าร่วมประเมินในปี 2557 ติดอันดับที่ 1 ของกระทรวงมหาดไทย อันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน และอันดับที่ 6 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน

 

PEA ได้รับผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 สูงสุดในรอบ 8 ปี

 

PEA  เข้าร่วมประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รางวัลที่ได้รับจาก ป.ป.ช. ในครั้งนี้เป็นรางวัลทรงคุณค่าต่อองค์กร เชิดชูเกียรติยศ ความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างสูงให้กับคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

 

 

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลจาก  กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ