ข่าว

พม.เปิดโครงการเสริมทักษะ ระบบสวัสดิการแด่คนตาบอด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรม พก. ร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบแสงสว่าง ส่งพลังใจเพื่อคนตาบอดสู้ภัยโควิด- 19  พก. เปิดโครงการพัฒนาความรู้ ระบบบริหารจัดการการพัฒนาสังคม ระบบสวัสดิการสังคม เสริมให้ชีวิตคนตาบอด สู้ภัยโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 14.30 น. ที่ อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ชั้น 1 บ้านราช วิถี กรุงเทพฯ น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(อธิบดี พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคน ตาบอดไทย  ร่วมแถลงเปิดโครงการ “สมาคม ประชาคมคนตาบอดไทย มอบแสงสว่าง ส่งพลังใจ ช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น (คนตาบอด) ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ระบาดระลอกใหม่

โดยมี นายพัฒน์ธนชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้แทนคนพิการทางการเห็นในสาขาอาชีพต่างๆ ผู้ช่วยคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน 

ด้าน น.ส.สราญภัทรฯ กล่าวว่า กระทรวง พม. มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างเสริมการมี ส่วนร่วมทางสังคมในทุกระดับ กับทุกภาคส่วน พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคมคน พิการ การจัดระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน และมีความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรด้าน คนพิการ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คนพิการสามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

พม.เปิดโครงการเสริมทักษะ ระบบสวัสดิการแด่คนตาบอด

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกและประเทศ ไทย ซึ่งในกลุ่มคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการทางการเห็น หรือ คนตาบอด ที่ต้องใช้ชีวิตยากลาบากขึ้นกว่าคนทั่วไป ทางกระทรวงฯ ได้ ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ ในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทุกคน ให้ดารงตนอยู่ในสภาวการณ์ นี้ โดยนอกจากการช่วยเหลือบริการทางสังคมและสวัสดิการความช่วยเหลืออื่นจากรัฐแล้ว ยังได้ระดมความช่วยเหลือจากภาคประชาสังคม และองค์ภาคเอกชนอื่นๆ

วันนี้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้ดำเนินโครงการ “สมาคมประชาคมคนตา บอดไทย มอบแสงสว่าง ส่งพลังใจ ช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด 19” เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

พม.เปิดโครงการเสริมทักษะ ระบบสวัสดิการแด่คนตาบอด

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนคนพิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ได้แก่ นางมาตยา ล่อง กาศ หมอนวดคนตาบอด นายมนตรี บรรยาคา ศิลปินนักร้อง/นักดนตรีคนตาบอด นางสาวชญาณิชฐ์ สว่างพิภพ อาชีพจาหน่ายสลากกิน แบ่งรัฐบาล ได้บอกเล่าถึงผลกระทบในช่วงโรคระบาดโควิด-19 รวมไปถึงการปรับตัวในการใช้ชีวิตแบบ “New Normal” ในมุมมองและ ทัศนคติของคนตาบอดด้วย นอกจากนี้ ยังมีเหล่าคนดังใจบุญ อาทิ พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, ศศิวิมล ดารา รัตนโรจน์ และ ปิยะมาลา ดาริกาญจน์ มาร่วมงานพร้อมทั้งยังได้มอบถุงยังชีพ และเงินสมทบทุนให้กับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ในครั้งนี้ด้วย

พม.เปิดโครงการเสริมทักษะ ระบบสวัสดิการแด่คนตาบอด

นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แก่คนตาบอด ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวของคนตาบอด และเพื่อระดมทุนทั้งเงินและสิ่งของนาไปช่วยเหลือ เยียวยาคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19  ตามนโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อการจัดสวัสดิการสังคม

สาหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด-19 สามารถรโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นจูรี่ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย หมายเลขบัญชี 481 – 0 – 14002 – 4 หรือบริจาคเป็นสิ่งของด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ เลขที่ 63/374 บางใหญ่ซิตี้ ซอย 10/11 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 089 994 6656 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของสมาคมฯ ผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น

พม.เปิดโครงการเสริมทักษะ ระบบสวัสดิการแด่คนตาบอด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ