ทั้งนี้ ภายในบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ปิดทอง สรงน้ำศาลหลักเมือง พิธีสงฆ์ พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การแสดงมวยทะเล การแสดงกลองยาว ปิดตาตีหม้อ เตะปีบและวิ่งกระสอบ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ ที่เป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นและจิตอาสาดีเด่น ก่อนจะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำคณะข้าราชการจากส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้ารดน้ำขอพรดังกล่าว