ข่าว

"กองทุนพัฒนาการกีฬาฯ"อวดระบบออนไลน์ ลดขั้นตอนของบสมาคมกีฬา ชูโปร่งใส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กองทุนพัฒนาการกีฬาฯ" ยุค ดร. สุปราณี คุปตาสา หัวเรือใหญ่ เดินหน้าเต็มสูบ สางปัญหาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ไม่ได้รับความสะดวกและคล่องตัวจากการทำเรื่องของบประมาณ ชู"ระบบออนไลน์" ที่ใช้เวลาในการพัฒนามาตลอด 1 ปี เข้ามารองรับ เน้นโปร่งใส่ ตรวจสอบได้

ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กรุงเทพ   ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธาน "การประชุมสัมมนา ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ "   โดยมีผู้แทนจาก สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ รวมทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ   ต่อการใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่ทาง "กองทุนพัฒนาการกีฬา ฯ " ได้ใช้เวลาในการพัฒนามากว่า 1 ปี  เข้ามาช่วยแก้ปัญหา ในการยื่นคำขอให้ครบถ้วน เอกสารถูกต้อง   การร่วมทำเวิร์คชอป(Workshop) ระบบคำขอ ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ( NSDF )   รวมทั้งทำความเข้าใจในการขอรับทุนสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อร่วมมือกัน เร่งปัญแก้ปัญหาระบบการขอรับทุนสนับสนุนให้ถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ 


ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เปิดเผยว่า การจัดอบรมสัมมนา พร้อมจทดลองใช้งานจริงจัดขึ้นเป็นครั้งแรก  เป็นการทำความเข้าใจระบบ ระเบียบข้อปฏิบัติ การขอรับทุนสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา "กองทุนพัฒนาการกีฬา ฯ " ได้เห็นปัญหา จึงได้ใช้เวลากว่า 1 ปี ในการพัฒนาระบบออนไลน์ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไข อันจะช่วยลดขั้นตอน   สร้างความสะดวกรวดเร็วในการยื่นคำขอให้ครบถ้วน ระบบคำของบประมาณ ที่ทำขึ้นจะทำให้ทราบว่าขออะไรได้บ้าง อัตราเท่าไหร่ และกองทุนพิจารณาให้อะไรได้บ้าง ตามระเบียบกองทุน   หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน  เรื่องจะถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป 

ระบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น  จะช่วยทำให้การขอทุนสนับสนุนง่ายขึ้น โครงการไม่ล่าช้า ที่ผ่านมามักจะพบปัญหาเอกสาร ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน การแก้ปัญหาในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการเดินหน้าสู่ยุคดิจิตอลของประเทศไทย ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนากิจกรรมทางด้านกีฬา   รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัด ให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งในเรื่องวิธีการและระเบียบข้อบังคับ  


"การประชุมสัมมนาทำความเข้าใจในครั้งนี้    เป็นการหาแนวทางในการร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะด้านการขอรับทุนสนับสนุน งบประมาณของทุกสมาคมกีฬา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายใต้พันธกิจของกองทุนฯ ในการร่วมกันเดินหน้าพัฒนาการกีฬาของชาติ อย่างเป็นระบบและถูกต้อง  การจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้   ถือเป็นครั้งแรกของการทดลองใช้ระบบคำขอผ่านระบบออนไลน์    ขณะเดียวกันจากนี้ จะมีการจัดอบรมและทำเวิร์คชอปกลุ่มย่อยเพิ่มอีก เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะ จนเกิดความชำนาญ เพราะกองทุนและผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุน ต้องทำงานควบคู่ไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวงการกีฬาของชาติต่อไป ภายใต้แนวคิด "TOGETHER WE WIN"   "ดร.สุปราณี  กล่าว

อนึ่งสำหรับ การประชุมสัมมนา ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณ
กองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ  เป็นการเชิญสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ ที่ต้องการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้วยการใช้ระบบออนไลน์ สำหรับการยื่นของบประมาณ ในด้านต่างๆ ผ่าน แพลทฟอร์ม(Platform) เพื่อลดขั้นตอน กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบเองได้ในทุกขั้นตอนจากระบบ  การสัมมนาในวันแรกจันทร์ที่ 31 ตุลาคม จะเป็นในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ กกท. ส่วนกลาง เข้าร่วม ส่วนวันที่สองคืออังคารที่   1 พฤศจิกายน  มีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, สำนักงาน กกท. จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงาน กกท. ภาค จาก 5 ภาค เข้าร่วม 

 การประชุมสัมมนา ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ "   โดยมีผู้แทนจาก สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ รวมทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ

 การประชุมสัมมนา ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ "   โดยมีผู้แทนจาก สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ รวมทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ การประชุมสัมมนา ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ "   โดยมีผู้แทนจาก สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ รวมทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ การประชุมสัมมนา ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ "   โดยมีผู้แทนจาก สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ รวมทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ การประชุมสัมมนา ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ "   โดยมีผู้แทนจาก สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ รวมทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ การประชุมสัมมนา ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ "   โดยมีผู้แทนจาก สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ รวมทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ การประชุมสัมมนา ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ "   โดยมีผู้แทนจาก สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ รวมทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ การประชุมสัมมนา ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ "   โดยมีผู้แทนจาก สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ รวมทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ การประชุมสัมมนา ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ "   โดยมีผู้แทนจาก สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ รวมทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ การประชุมสัมมนา ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ "   โดยมีผู้แทนจาก สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ รวมทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย  ( กกท. ) ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

.

.

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
เพิ่มเพื่อน Line: https://lin.ee/qw9UHd2
YouTube Official : https://www.youtube.com/user/KOMCHADLUEK

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ