ที่โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย   ได้จัดให้มีการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 การจัดอบรมมีขึ้น 20 – 24  มีนาคม   โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ด้านกฎกติกาพื้นฐาน สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก

 

พ.ท.หญิง ดร. อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า  สมาคมฯซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย    ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร   ทั้งผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน ควบคู่ไปกับการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  

 

ในการจัดการอบรมครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ  เพื่อให้บุคลากรขององค์กร, หน่วยงาน และสถานศึกษา ตลอดจนอดีตนักกีฬายกน้ำหนักที่มีความสนใจและต้องการจะพัฒนาตัวมาเป็นผู้ฝึกสอน นำความรู้ที่ได้รับ ไปฝึกฝนให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬายกน้ำหนักของหน่วยงานนั้น รวมถึงสถานศึกษา สโมสร และจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจะได้พัฒนาสู่ทีมชาติต่อไปในอนาคต ถือเป็นการขยายฐานกีฬายกน้ำหนักอีกทางหนึ่ง  พ.ท.หญิง ดร.อภิญญา กล่าว

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ลุยเมืองกาญจน์จัดอบรมผู้ฝึกสอน

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ลุยเมืองกาญจน์จัดอบรมผู้ฝึกสอน

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ลุยเมืองกาญจน์จัดอบรมผู้ฝึกสอน