ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปี พ.ศ. 2562 ว่า  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการคัดเลือกเมืองกีฬา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค 

 

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งเมืองกีฬา เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6  และสอดคล้องกับเอกลักษณ์และศักยภาพของแต่ละจังหวัด แต่ละภูมิภาค 

ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ได้กำหนดให้จังหวัดที่สนใจส่งเอกสารข้อมูล การเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา เข้ามาที่ กกท. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม โดยมีจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเมืองกีฬา (Sports City) 10 จังหวัด ประกอบด้วย ยะลา, อุบลราชธานี, จันทบุรี,  นครราชสีมา,  เชียงราย,  สงขลา,พัทลุง, ตรัง,  ภูเก็ต และ กรุงเทพมหานคร โดย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา จะพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของ 10 จังหวัดที่เสนอตัว ในช่วงกลางเดือนกันยายน นี้ 

 

 

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา ประกอบด้วย ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์พื้นฐานทั่วไปที่ทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย , ส่วนที่ 2 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, ส่วนที่ 3 การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และส่วนที่ 4 การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจด้านกีฬา โดยตามหลักเกณฑ์ตอนที่ 1 แต่ละส่วนมีรายละเอียดการดำเนินงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านนโยบาย (Policies) 2. ด้านการบริหารจัดการ (Management) 3. ด้านนักกีฬา บุคลากรการกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา (Stakeholder/Athlete) 4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Sport Infrastructure) และ 5. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา (Participation)

ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์เฉพาะด้าน/กลุ่ม รวม 6 กลุ่ม ที่จังหวัดจะเสนอตัวเป็นเมืองกีฬาแต่ละด้าน/กลุ่ม รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ด้านกีฬาเชิงสุขภาพ / ออกกำลังกาย (Sports for Health / All) , กลุ่มที่ 2 ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism), กีฬาเชิงศิลป-วัฒนธรรม (Sports for Culture) และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) เช่น ว่าว, กระบี่ – กระบอง, มวยไทย, เรือยาวประเพณี , กลุ่มที่ 3 ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence) , กลุ่มที่ 4 ด้านกีฬาเพื่อการอาชีพ (Sports for Professional) , กลุ่มที่ 5 ด้านอุตสาหกรรมกีฬา และธุรกิจด้านกีฬา (Sports Industry & Business) และกลุ่มที่ 6 ด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน/กีฬามวลชน/กีฬาทางน้ำ/กีฬาสำหรับผู้พิการ และกีฬาผู้อาวุโส