ข่าว

โปรดเกล้าฯ คืนสมณศักดิ์ 'พระพรหมสิทธิ-พระศรีคุณากรณ์' วัดสระเกศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ราชกิจจานุเบกษา' เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระธงชัย สุขญาโณ เป็น 'พระพรหมสิทธิ' และ พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส เป็น 'พระศรีคุณาภรณ์'

16 พ.ค. 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) และพระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คำมา) ถูกกล่าวหาว่า กระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา และได้มีพระราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นั้น

 

บัดนี้ ศาลมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตเบียดบังเอาเงินไปเป็นประโยชน์ของตน โดยพฤติการณ์ถือได้ว่าไม่ใช่ความผิดร้ายแรง และมิได้มีการเบียดบังทรัพย์เป็นของตน ประกอบกับไม่มีการกล่าวคำลาสิกขาและสละสมณเพศ

 

ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่ายังคงดำรงตนอย่างพระภิกษุโดยตลอดระหว่างถูกคุมขัง จึงมีสภาวะเป็นพระภิกษุ มีสถานะเป็น พระธงชัย สุขญาโณ และพระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส ซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

 

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ดังนี้

1. ให้ พระธงชัย สุขญาโณ ดำรงสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมสิทธิ กิตติธรรมประยุต วิสุทธิศีลาจาร สุวิธานวรกิจจานุกิจ วิสิฐวิเทศศาสนวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 

โปรดเกล้าฯ คืนสมณศักดิ์ พระธงชัย สุขญาโณ

 

 

2. ให้ พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีคุณาภรณ์

 

 

พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส

 

 

โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์และราชทินนามมาก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน
 

 

ราชกิจจา คืนสมณศักดิ์ พระพรหมสิทธิ-พระศรีคุณากรณ์ วัดสระเกศ

 

 

ราชกิจจา คืนสมณศักดิ์ พระพรหมสิทธิ-พระศรีคุณากรณ์ วัดสระเกศ

อ่านรายละเอียด ราชกิจจานุเบกษา 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ