ข่าว

'วันศิลปินแห่งชาติ' น้อมรำลึก ร.2 วธ. จัดนิทรรศการ 12 'ศิลปินแห่งชาติ'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วธ.จัดงาน 'วันศิลปินแห่งชาติ' น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระปฐมบรมศิลปินแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ เชิญประชาชน-ศิลปินรุ่นใหม่เข้าชมนิทรรศการประวัติและผลงาน 12 'ศิลปินแห่งชาติ' วันนี้ – 9 มี.ค.67 ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับและเปิดนิทรรศการแสดงประวัติ ผลงานของ ศิลปินแห่งชาติ 2565 เนื่องใน วันศิลปินแห่งชาติ โดยกล่าวว่า ศิลปินแห่งชาติ ถือเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดิน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศในศิลปะแขนงต่างๆ ที่ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ ถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ แล้ว 354 ท่าน โดยนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นในนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ สืบไป

 

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

 

สำหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 24 ก.พ. และเพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้และให้ความสำคัญกับ วันศิลปินแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 24 ก.พ. ของทุกปี นอกจากนั้น ยังเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของ ศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง

 

นิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานของ ศิลปินแห่งชาติ 2565 ทั้ง 12 ราย ประกอบด้วย

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์)

 

ฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์)  

 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์)
 • เจตกำจร พรหมโยธี (สถาปัตยกรรมผังเมือง)
 • ดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ)
 • ฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์)

 

ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์

 

บุญเตือน ศรีวรพจน์

 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่

 • ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ 
 • บุญเตือน ศรีวรพจน์

 

นพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ) 

 

ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์)

 

สมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล - ประพันธ์เพลงร่วมสมัย)

 

ธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)

 

ประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย)

 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่

 • นพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ) 
 • สมชาย ทับพร (ดนตรีไทย - ขับร้อง) 
 • ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์)
 • ธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)
 • สมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล - ประพันธ์เพลงร่วมสมัย) และ
 • ประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย)

 

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงาน ศิลปินแห่งชาติ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตั้งแต่วันนี้ - 9 มี.ค. เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ