ข่าว

3 ธ.ค. 'วันคนพิการสากล' ขับเคลื่อนดูแล คนพิการ ให้รับโอกาสอย่างครอบคลุม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

3 ธันวาคม 'วันคนพิการสากล' มุ่งส่งเสริมความเข้าใจปัญหา ความพิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแล คนพิการ ให้ได้รับโอกาสอย่างครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น

'วันคนพิการสากล' ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม ถือเป็นวันสำคัญระหว่างประเทศที่ สหประชาชาติ ส่งเสริมตั้งแต่ปี 2535 มีการเฉลิมฉลอง โดยมีความสำเร็จระดับต่างๆ ทั่วโลก วันนี้จัดขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมความเข้าใจปัญหา ความพิการ และการระดมการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรี สิทธิและความเป็นอยู่ดีของ ผู้พิการ นอกจากนี้ ยังมุ่งเพิ่มความตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้จากการรวมผู้พิการเข้ากับทุกแง่มุมของชีวิตการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ละปีจะเน้นปัญหาต่างกัน

 

 

โดยในปีนี้ ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดงาน 'วันคนพิการสากล' ประจำปี 2566

 

 

องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ "รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ" (United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities) ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่ม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วย "สวัสดิการโดยรัฐ"

 

 

ที่ผ่านมา กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้วางรากฐานการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ ส่งผลให้ได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

 

 

สำหรับปี 2566 รัฐบาลมุ่งมั่น สานต่อ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแล คนพิการ ให้ได้รับโอกาสอย่างครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างสังคมในการอยู่ร่วมกันของคนพิการ ครอบครัว และทุกคนในสังคม โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในทุกด้าน สำหรับการเป็น "สังคมแห่งโอกาส" ด้วยการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และปฏิญญาจาการ์ตาว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก พ.ศ. 2566-2575

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ