ข่าว

'กยศ.' แจงยิบ นักศึกษาพยาบาล ร้องทุกข์ ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'กยศ.' ชี้แจงกรณี นักศึกษาพยาบาล ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เนื่องจากตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูล อยู่ระหว่างรอการชี้แจงจากสถานศึกษา ยืนยันถ้ามีคุณสมบัติครบสามารถกู้เงินได้ทุกคน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 'กยศ.' ชี้แจงข่าวกรณีที่กลุ่มตัวแทนของ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์กับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ว่ายังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย กองทุน ได้ตรวจสอบพบความไม่สอดคล้องของข้อมูลและพบความผิดปกติในการยื่นขอกู้ยืม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและรอการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง สถานศึกษา

 

 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 'กยศ.' ได้เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นักศึกษาพยาบาล เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ว่ายังไม่ได้รับอนุมัติการให้เงินกู้ยืมจากกองทุนนั้น กองทุนขอชี้แจงว่า สถานศึกษา ดังกล่าว มี ผู้กู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 9,199 ราย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 14,937 ราย และปีการศึกษา 2566 มีผู้ยื่นขอกู้ยืม จำนวน 23,136 ราย ซึ่งผู้กู้ที่ได้ยื่นขอกู้ยืมเงินในปี 2566 ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้ว จำนวน 16,313 ราย คงเหลือยังไม่อนุมัติให้กู้ยืม จำนวน 6,823 ราย เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าในกลุ่มที่ยังไม่อนุมัตินี้เป็นผู้ที่มีงานทำ 2,644 ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของการกู้ยืม 

 

 

ทั้งนี้ กองทุน ตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูลหลายประการ เช่น ผู้กู้ยืมบางรายแจ้งว่าไม่ทราบข้อมูลของบิดามารดา และเมื่อกองทุนขอข้อมูลเพิ่มเติม บางรายแจ้งว่าไม่สะดวกในการเตรียมเอกสาร นอกจากนั้นผู้รับรองรายได้บางรายมีการรับรองรายได้ให้กับครอบครัวของผู้กู้ยืมจำนวนมากที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดกัน และเมื่อกองทุนติดต่อไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้แต่ติดต่อไม่ได้ 

 

 

กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน

 

1. มีสัญชาติไทย 

2. ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงานกับกองทุน 

3. เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน 

4. มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

5. มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

 

 

กองทุนได้กำหนดลักษณะต้องห้าม

 

1. ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน 

2. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ในลักษณะเต็มเวลา เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและรอการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสถานศึกษา 

 

 

ทั้งนี้ กองทุนได้แจ้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถานศึกษาให้ทราบแล้ว โดยกองทุนและเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวง อว. จะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบและรับฟังคำชี้แจงของสถานศึกษาในสัปดาห์หน้า 

 

 

อย่างไรก็ตาม กองทุนขอยืนยันว่า ผู้กู้ยืมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามและดำเนินการตามระเบียบที่กองทุนกำหนดจะมีสิทธิได้กู้ยืมอย่างแน่นอน

 

 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ