ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'กรรมการมหาเถรสมาคม' 20 รูป หลังชุดเก่าหมดวาระ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ราชกิจจานุเบกษา' เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'กรรมการมหาเถรสมาคม' 20 รูป หลังชุดเก่าหมดวาระ 9 ธ.ค. 2566

“ราชกิจจานุเบกษา” ออกประกาศแต่งตั้ง “กรรมการมหาเถรสมาคม” ผู้สนองพระบรมราชโองการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้ง “กรรมการมหาเถรสมาคม” จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 2564 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2564 นั้น บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าว จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 9 ธ.ค. 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

 

 1. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 2. สมเด็จพระพุฒาจารย์  (สนิท ชวนปญโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 3. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
 4. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคคชิโน) วัดราชบพิธสถิตหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 5. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมุมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 6. สมเด็จพระพุทธพจนวิชรมุนี (มนตรี คณิสุสโร) วัดเครือวัลย์ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 7. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
 8. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 9. พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมมเสฎโธ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 10. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 11. พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 12. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 13. พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 14. พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 15. พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 16. พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 17. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 18. พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตโต) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 19. พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ณาณสำโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
 20. พระธรรมวชิรเมธาจารย์ (ยุทธศักดิ์  กิตติยุตโต) วัดโสมนัส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2566 โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 2566

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ