ข่าว

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 'ข้าราชการในพระองค์' เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ โปรดเกล้าฯ ปลด-ถอดยศ 'ข้าราชการในพระองค์' เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา ฐาน กระทำผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด “ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร” ออกจากราชการ และถอดยศ ทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 และมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ยศทหาร พุทธศักราช 2479

 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด “ร้อยโท ธนกร ต๊ะมูล” ตำแหน่งรักษาราชการ ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการทหารมหาดเล็กที่ 2 หมวดมาตรฐานทหารมหาดเล็กที่ 2 กองร้อยทหารมหาดเล็กที่ 3 กองพันที่ 3 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา โดยไม่มีเบี้ยหวัด

ทั้งนี้ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ครั้งนี้ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กล่าวคือ บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตื่นตัว ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นนายทหารพันราชการประเภทที่ 2 สังกัด ส่วนราชการในพระองค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด