ข่าว

ประกันสังคม เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง 'บอร์ดประกันสังคม' หมดเขต 31 ต.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร ผู้แทนนายจ้าง – ผู้ประกันตน  เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม  "บอร์ดประกันสังคม" โดยการรับสมัครผู้สนใจมีขึ้น 25-31 ต.ค. ส่วนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.

รายงานข่าวจากสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า    ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดรับสมัครผู้แทนนายจ้าง – ผู้ประกันตน   เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม   โดยกระบวนการรับสมัคร  จะมีขึ้น  25 – 31 ตุลาคม 2566   นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) เปิดเผยว่า  สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้ง  ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม( บอร์ดประกันสังคม) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคม

 

 

โดย ผู้ประกันตน 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ 7 คน และนายจ้าง 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างได้ 7 คน เช่นกัน ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม  ( บอร์ดประกันสังคม ) มีความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดยจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 

 

 

 


 

          1. เสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ    
          2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ
          3. วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
          4. วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง     
          5. พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม 
          6. ให้คำปรึกษาและแนะนำคณะกรรมการ/สำนักงานประกันสังคม 
          7. ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมา

 

 

 

 

ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดรับสมัครให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2566 ณ ที่ตั้งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด และประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัครในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์  www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด  โดยสำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ดังนี้ 

 

 

 

 


     

         1.จะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดสมัครรับเลือกตั้ง 
         2.ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 36 เดือน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
         3.ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
         4.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
         5.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
         6.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         7.ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
         8.ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบกิจการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
         9.ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม                     
        10.ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

.

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดและขอคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกันสังคม เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\'  หมดเขต 31  ต.ค.

ประกันสังคม เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง \'บอร์ดประกันสังคม\'  หมดเขต 31  ต.ค.

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ